Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

18/12/2020, ΔΕΥΑΧ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ–ΛΟΓΙΣΤΩΝ

18.12.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 11:31

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ύστερα και από την υπ’ αριθμ. 900/2020 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΗΧΓΟΕΨΡ-ΞΗΣ), προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, για τον έλεγχο της χρήσης 2020, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, όπως αυτοί περιγράφονται στην ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Χανίων. Η αναλυτική πρόσκληση να δημοσιευθεί: 1. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων, 2. Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Χανίων, 3. Στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΧ, 4. Με email στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (info@soel.gr).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ