Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

07/12/2020, Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων

07.12.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 13:06

Ο Αντιδήμαρχος  Χανίων

 

προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων  προϋπολογισμού 1.019.717,27  ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά ,Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr .  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28213 41760.  Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 15000000-8,  15555100-4, 15511100-4

 

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η ανωτέρω προμήθεια έχει ως εξής:

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος Χανίων είναι συνολικού  προϋπολογισμού 161.773,56  ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 182.386,66  με ΦΠΑ , χωρίζετε σε 3 τμήματα τα  οποία αναλυτικά αναφέρονται σε : Είδη Παντοπωλείου και  είδη Κρεοπωλείου νωπά.

 

ΓΙΑ ΤΟΝ  Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π:

Τα είδη που θα προμηθευτεί το ΔΟΚΟΙΠΠ είναι συνολικού  προϋπολογισμού 668.716,04  ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 755.866,08  με ΦΠΑ , χωρίζετε σε 5 τμήματα τα  οποία αναλυτικά αναφέρονται σε :  είδη παντοπωλείου, είδη κρεοπωλείου νωπά, είδη ιχθυοπωλείου κατεψυγμένα, είδη ιχθυοπωλείου νωπά.

 

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ:

Τα είδη που θα προμηθευτεί το Δημοτικό Γηροκομείο είναι συνολικού  προϋπολογισμού 72.092,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 81.464,53 με ΦΠΑ , αποτελείται από  1 τμήμα : Είδη Κρεοπωλείου νωπά   

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:H προμήθεια καλύπτει  το χρονικό διάστημα δύο (2)  ετών από την υπογραφή της σύμβασης και η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην  Διακήρυξη .

 

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προμήθεια υποδιαιρείται σε 9 τμήματα και ο οικονομικός φορέας έχει την δυνατότητα υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα

9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος,(συστημικός αρ.103301), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 11/01/2021  ώρα λήξης 15.30 μμ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει τη  15/01/2021 ώρα 08:30 π.μ  

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: 10 μήνες

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους έκαστου φορέα και η πληρωμή θα γίνει όπως περιγράφεται στην Διακήρυξη.

13. Ενστάσεις – προδικαστικές

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»),  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

14. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 02/12/2020  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Διακήρυξη με τα παραρτήματα της

 

Εντυπο Οικονομικης προσφοράς

 

ESPD XML