Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

10/06/2020, Εργασία συντήρησης πυροσβεστήρων

10.06.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 13:48

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

Χανιά 10 / 06 / 2020


Α.Π.: 25981

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

ΠΡΟΣ,

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΘΕΜΑ: Εργασία συντήρησης πυροσβεστήρων

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

 2. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 που προβλέπεται πίστωση ποσού 7.000,00€ στον Κ.Α. 30.6265.004 για «Συντήρηση πυροσβεστήρων»

 3. Το υπ’ αριθμό 24331/02-06-2020 Πρωτογεννές Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 4. Το υπ’ αριθμό 24397/02-06-2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 5. Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 6. Την υπ’ αριθμό Α-641 και Α.Π. 25090/04-06-2020 Απόφαση που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσού 5.332,00€ στον παραπάνω Κ.Α.

 7. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την «Εργασία συντήρησης πυροσβεστήρων», συνολικού προϋπολογισμού 5.332,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Αναλυτικά και σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η ανάθεση αφορά στις εργασίες ετήσιου, πενταετούς ή δεκαετούς ελέγχου των πυροσβεστήρων Ξηράς Κόνεως, F-Class και Διοξειδίου του άνθρακα που βρίσκονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στα οχήματα του Δήμου Χανίων, προκειμένου να πιστοποιηθεί η καλή και ασφαλής λειτουργίας τους, αφού γίνουν οι παρακάτω απαραίτητες εργασίες ελέγχου σε όλους και αναγόμωση σε όσους από αυτούς απαιτείται, ως εξής:

 

ΟΜΑΔΑ 1

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΚΑΙ F-CLASS

1) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ, ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ Ή ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

 • Άνοιγμα πυροσβεστήρα

 • Αντικατάσταση ελαστικών μερών στεγανοποίησης (O-ring κλείστρου)

 • Αντικατάσταση περόνης κλείστρου

 • Αντικατάσταση ασφάλειας περόνης κλείστρου

 • Έλεγχος μανομέτρου

 • Έλεγχος κλείστρου και λίπανση κινουμένων μερών με ειδικό λιπαντικό για την άψογη λειτουργία του

 • Έλεγχος σκόνης ως προς την κατάσταση και το βάρος της με το μηχάνημα αναγόμωσης

 • Πλήρωση με προωθητικό αέριο

 • Έλεγχος στεγανότητας

 • Τοποθέτηση δαχτυλιδιού μεταξύ κλείστρου και φιάλης με την επωνυμία της εταιρίας και το έτος επανελέγχου

 • Έλεγχος των ετικετών ώστε να αναγράφονται ευκρινώς οι οδηγίες χρήσης

 • Έλεγχος των φιαλών αν υπάρχουν εμφανή σημεία κακώσεων

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο κόστος συντήρησης

 • Συμπλήρωση σκόνης αν απαιτηθεί

 • Τεστ υδραυλικής πίεσης όταν απαιτείται

2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ

 • Αναγόμωση, δηλαδή εκτός της συντήρησης θα γίνει επιπλέον αντικατάσταση του κατασβεστικού του υλικού

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) ΕΩΣ 10 ΚΙΛΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ Ή ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

 • Ζύγισμα πυροσβεστήρα

 • Συμπλήρωση αερίου αν απαιτηθεί

 • Έλεγχος κλείστρου και λίπανση κινουμένων μερών με ειδικό λιπαντικό για την άψογη λειτουργία του

 • Αντικατάσταση περόνης κλείστρου

 • Αντικατάσταση ασφάλειας περόνης κλείστρου

 • Έλεγχος στεγανότητας

 • Τεστ υδραυλικής πίεσης όταν απαιτείται

 • Έλεγχος των ετικετών ώστε να αναγράφονται ευκρινώς οι οδηγίες χρήσης

 • Έλεγχος των φιαλών αν υπάρχουν εμφανή σημεία κακώσεων

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εργασία και τα ανταλλακτικά της ΟΜΑΔΑΣ 1 ανέρχεται στο ποσό των 4.712,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

 

ΟΜΑΔΑ 2

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΩΝ 10 ΚΙΛΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΟΥ Ή ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

 • Έλεγχος με sonic

 • Αποσύνδεση αν απαιτηθεί

 • Συμπλήρωση αερίου αν απαιτηθεί

 • Έλεγχος κλείστρου και λίπανση κινουμένων μερών με ειδικό λιπαντικό για την άψογη λειτουργία του

 • Έλεγχος στεγανότητας

 • Τεστ υδραυλικής πίεσης όταν απαιτείται

 • Έλεγχος των ετικετών ώστε να αναγράφονται ευκρινώς οι οδηγίες χρήσης

 • Έλεγχος των φιαλών αν υπάρχουν εμφανή σημεία κακώσεων

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εργασία και τα ανταλλακτικά της ΟΜΑΔΑΣ 2 ανέρχεται στο ποσό των 620,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

 

Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι – συντηρήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (η με αριθμό 618/43/05 (Φ.Ε.Κ. 52Β/05) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218 Β/2005) Κοινή Απόφαση των ίδιων υπουργών).

 

Κατόπιν αυτών θα χορηγηθούν στο Δήμο Χανίων:

 •  
  • Πιστοποιητικά υλικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά ΕΝ,

  • Σήμανση του πυροσβεστήρα κατά ΕΝ,

  • Παραλαβή και παράδοση των πυροσβεστήρων,

  • Υπεύθυνη δήλωση για την καλή και ασφαλή λειτουργία του ελεγμένου πυροσβεστικού υλικού, στην οποία να φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που ελέγχθηκαν ή αναγομώθηκαν και ότι αυτοί πληρούν τις προδιαγραφές.

 

Η τυχόν χρήση ανταλλακτικών θα κοστολογηθεί αφού ολοκληρωθεί η επισκευή και θα πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης του Δήμου Χανίων.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά μόνο για τη μία ή και για τις δύο παραπάνω ομάδες, αλλά η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να αφορά σε όλες τις εργασίες της ομάδας. Προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει μέρος μόνο των εργασιών της ομάδας, δε θα λαμβάνεται υπόψη.

 

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Εργασία συντήρησης πυροσβεστήρων”,

Υπόψην κας Γουμενάκη Δέσποινας

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα που θα αναφέρει “Συμμορφώνομαι με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων για την συντήρηση πυροσβεστήρων”

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016 [στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.) αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εν γένη, εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016]

5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ