Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

31/03/2020, Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού «Προμήθεια Φαρμάκων και Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του»

31.03.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 16:10


ΑΔΑΜ:20PROC006502566

                                                                                                                            ΑΔΑ 9ΦΖΝΩΗ5-2ΒΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΧΑΝΙΑ, 31-03-2020       
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                               Α.Π.       14543               
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.:Κουτσουράκη Γεωργία
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135              
Τηλ.: 28213-41760, Fax: 28213 - 41750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr                                                                                                      

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια Φαρμάκων και Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του»

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθεια Φαρμάκων και Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του»   προϋπολογισμού 40.850,03€ πλέον Φ.Π.Α 6.762,44€ συνολική αξία 47.612,47€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά  τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης   διατίθενται  και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν  να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 33600000-6   33140000-3   33771000-5  33157000-5 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας:  EL434

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η  προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, του Ξενώνα Φιλοξενίας, την Κατασκήνωση – Παιδική Εξοχή Καλαθά και τα Κέντρα Κοινότητας καθώς και του νομικού του προσώπου Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.)

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1

ΦΑΡΜΑΚΑ6%

33600000-6

9.462,69

567,76

10.030,45

ΟΜΑΔΑ 2

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ13%

33140000-3

1.172,71

152,45

1.325,16

ΟΜΑΔΑ 3

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ24%

33140000-3

1.719,36

412,65

2.132,01

ΣΥΝΟΛΑ

 

 

12.354,76

1.132,86

13.487,62

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ )

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 4

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ13%

33140000-3

285,77

37,15

322,92

ΟΜΑΔΑ 5

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ24%

33140000-3

425,74

102,18

527,92

ΟΜΑΔΑ 6

ΠΑΝΕΣ24%

33771000-5

58,80

14,11

72,91

ΟΜΑΔΑ 7

ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ, ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ24%

33157000-5

197,88

47,49

245,37

ΣΥΝΟΛΑ

 

 

968,19

200,93

1.169,12

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ) 

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ  8

ΦΑΡΜΑΚΑ6%

33600000-6

150,09

9,01

159,10

ΟΜΑΔΑ  9

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ13%

33140000-3

22,23

2,89

25,12

ΟΜΑΔΑ  10

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ24%

33140000-3

41,71

10,01

51,72

ΣΥΝΟΛΑ

 

 

214,03

21,91

235,94

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) 

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ  11

ΦΑΡΜΑΚΑ6%

33600000-6

89,83

5,39

95,22

ΟΜΑΔΑ  12

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ13%

33140000-3

39,13

5,09

44,22

ΟΜΑΔΑ  13

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ24%

33140000-3

41,20

9,89

51,09

ΣΥΝΟΛΑ

 

 

170,16

20,36

190,52

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΟΚΟΙΠΠ 

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ  14

ΦΑΡΜΑΚΑ6%

33600000-6

4.681,46

280,89

4.962,35

ΟΜΑΔΑ  15

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ13%

33140000-3

2.593,23

337,12

2.930,35

ΟΜΑΔΑ  16

ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ24%

33140000-3

8.433,71

2.024,09

10.457,80

ΟΜΑΔΑ  17

ΠΑΝΕΣ24%

33771000-5

11.220,00

2.692,80

13.912,80

ΟΜΑΔΑ  18

 ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ, ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ24%

33157000-5

194,36

46,6464

241,0064

ΟΜΑΔΑ  19

ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ24%

33140000-3

20,13

4,83

24,96

ΣΥΝΟΛΑ

 

 

27.142,89

5.386,38

32.529,27

 

 

 

 

 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

40.850,03

6.762,44

47.612,47

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:  Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται  τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  Όπως περιγράφεται στην υπ΄αριθμό 14535/31-03-2020 αναλυτική Διακήρυξη.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα:  Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω.

Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας που συμμετέχουν, με κατάθεση αντίστοιχης εγγυητικής  επιστολής.

10.Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού της κατηγορίας συμμετοχής χωρίς το ΦΠΑ.

11. Κριτήριο ανάθεσης:  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής η οποία εκφράζεται ως εξής:

(α) για τα φάρμακα το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)  , και

(β) για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό (καθώς και για τις πάνες, τα είδη κατάκλισης και οξυγονοθεραπείας και τα είδη ηλεκτροθεραπείας) η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ στη συνολική  αξία της ομάδας.

12. Παραλαβή προσφορών:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 27 /04/ 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:55.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 04 /05/ 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30..

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα  (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων.

 Η προμήθεια για τον Ξενώνα Φιλοξενίας  θα συγχρηματοδοτηθεί  από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

16. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι  διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» 

17. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :  www.chania.gr  στην διαδρομή : Προκηρύξεις,  και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό:   90317 

Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης)  καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :  www.chania.gr

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΜΑΔΕΣ 1-13)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΜΑΔΕΣ 14-19)