Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

10/06/2020, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ »

09.06.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 13:29

                                                                                 ΑΔΑΜ: 20PROC006836244
 ΑΔΑ:601ΑΩΗ5-ΒΗ9
                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                 
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                ΧΑΝΙΑ,  09-06-2020
Πληρ.:Κουτσουράκη Γεωργία                                 ΑΠ         25678
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135              
Τηλ.: 28213-41760, Fax: 28213 - 41750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 


 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ »

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την ανάθεση υπηρεσίας «Φύλαξη του κτηρίου του Νυχτερινού Καταφυγίου Αστέγων και του κτηρίου του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Χανίων» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

1.   Προϋπολογισμός Η συνολική δαπάνη για το σύνολο των υπηρεσιών έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 76.301,64€ πλέον ΦΠΑ24% 18.312,39€ συνολική αξία 94.614,03€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο προϋπολογισμός του τμήματος Α ανέρχεται για τις ετήσιες υπηρεσίες στο ποσό των 40.802,99€ πλέον ΦΠΑ24% 9.792,72€ συνολική αξία ετήσιων υπηρεσιών 50.595,71€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και Επιπλέον προαίρεση 20% συνολικού ποσού10.119,14€

Ο προϋπολογισμός του τμήματος Β ανέρχεται για τις ετήσιες υπηρεσίες στο ποσό των 26.128,37 πλέον ΦΠΑ24% 6.270,81€ συνολική αξία ετήσιων υπηρεσιών 32.399,18€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., και Επιπλέον προαίρεση συνολικού ποσού κατ’εκτίμηση 1.500€

Προαίρεση  ΝΑΙ

2. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

3. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά  τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης   διατίθενται  και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν  να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

4. Κωδικός CPV:   79713000-5

5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας:  EL434

6. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο του τμήματος Α είναι η ελεγχόμενη  πρόσβαση των αστέγων στο Νυχτερινό Καταφύγιο   και η επίβλεψη – επιτήρηση του χώρου  καθ’ όλη την διάρκεια της παροχής υπηρεσίας, απαγορεύοντας την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα στους χώρους του.

Αντικείµενο του τμήματος Β  είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Χανίων  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Χανίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5000910 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».

7. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

8. Διάρκεια της σύμβασης: η σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας σύμβασης  και ισχύει για δώδεκα  (12) μήνες με δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής να παρατείνει τη σύμβαση μονομερώς με τους ίδιους όρους για ένα (1) έτος μετά τη λήξη της, με την ίδια συμβατική ετήσια αξία όπως αυτή  θα προκύψει από την οικονομική προσφορά του αναδόχου 

9. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην υπ΄αριθμό πρωτ. 25668/09-06-2020  αναλυτική Διακήρυξη.

10. Υποδιαίρεση σε τμήματα:  ΝΑΙ

ΤΜΗΜΑ Α Φύλαξη κτηρίου και χώρων όπου λειτουργεί  το Νυχτερινό Καταφύγιο Αστέγων του Δήμου Χανίων.

ΤΜΗΜΑ B  Φύλαξη κτηρίου του Ξενώνα Φιλοξενίας  του Δήμου Χανίων.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, προσφέροντες έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προσφορά σε ένα ή και στα δύο τμήματα υπηρεσιών  όπως ορίζονται ανωτέρω. Με ποινή αποκλεισμού οι προσφορές  θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την υπηρεσία κάθε τμήματος και όχι μέρος αυτής.

 11. Η εγγύηση συμμετοχής: ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζομένης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. και την προαιρέση. Η απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται: για το τμήμα Α στο ποσό των 408,03€ και για το τμήμα Β στο ποσό των 261,28€.

12. Κριτήριο ανάθεσης:  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ανάδοχος θα κριθεί ο υποψήφιος που θα δώσει τη χαμηλότερη τιμή στην καθαρή αξία του τμήματος χωρίς την προαίρεση

13. Παραλαβή προσφορών:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 29 /06/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:55.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 03 / 07 / 2020  ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30.

14. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα  (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

16. Χρηματοδότηση: τμήμα Α:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, τμήμα Β: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5000910 

17. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: : Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι  διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»   

18. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr στην διαδρομή: Προκηρύξεις και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 93173

Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr και αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

                                                                         Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΥΔ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΣΤΕΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΩΡΩΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ