Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020 | 03/07/2020 01:07

03/07/2020 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την   προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό  του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων,  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
  2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών  (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ 114/Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
  5. Το υπ’ αριθμό 1039/23-06-2020  Τεκμηριωμένο Αίτημα του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του
  6. Την υπ΄αριθμό  Α-137/2020  Α.Α.Υ. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημοτικού Γηροκομείου που  εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ύψους 3.368,53 € για την ανωτέρω ανάθεση.
  7.  Την υπ’αριθμό 358/02-09-2019 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

                                                              Προσκαλεί  

τους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν την προσφορά τους για την  προμήθεια γάλακτος του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων ως εξής:

Η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  οι οποίες επισυνάπτονται

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προϋπολογισμός

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 3.368,53  € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%)

 

Αναλυτική πρόσκληση

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς