Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

03/07/2020 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

03.07.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 13:28

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την   προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό  του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων,  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
  2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών  (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ 114/Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
  5. Το υπ’ αριθμό 1039/23-06-2020  Τεκμηριωμένο Αίτημα του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του
  6. Την υπ΄αριθμό  Α-137/2020  Α.Α.Υ. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημοτικού Γηροκομείου που  εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ύψους 3.368,53 € για την ανωτέρω ανάθεση.
  7.  Την υπ’αριθμό 358/02-09-2019 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

                                                              Προσκαλεί  

τους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν την προσφορά τους για την  προμήθεια γάλακτος του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων ως εξής:

Η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  οι οποίες επισυνάπτονται

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προϋπολογισμός

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 3.368,53  € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%)

 

Αναλυτική πρόσκληση

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς