Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

02/09/2020, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Αρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν 4412/8-8-2016 (λόγω του κατεπείγοντος)

02.09.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 14:46

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΧΑΝΙΑ,  02/09/2020
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                     Α.Π.   45163
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135
Τηλ.: 2821341760  Fax: 2821341750
www.chania.gr , email: dimos@chania.gr
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

                 ΠΡΟΣ

                  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ       

   

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Αρθρο 32 παρ. 2 (γ) του  Ν 4412/8-8-2016 (λόγω του κατεπείγοντος)

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, που πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας, να υποβάλει την οικονομική προσφορά του για την Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου  Χανίων σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του  Ν 4412/8-8-2016 (λόγω του κατεπείγοντος)

 Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η  προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου του Δήμου Χανίων. Η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και  η ποσότητα και ο προϋπολογισμός έχει διαμορφωθεί ώστε η ανάθεση να καλύψει ανάγκες μέχρι την ολοκλήρωση των  διαδικασιών του εν εξελίξει διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης του νέου αναδόχου.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής η οποία εκφράζεται ως εξής:

(α) για τα φάρμακα το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους σύμφωνα με το ισχύον, κατά την ημέρα παράδοσης, Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας, και

(β) για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ στη συνολική  αξία της ομάδας για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της πρόσκλησης

 

 Aναθέτουσα Αρχή -Τρόπος - χρόνος διενέργειας διαδικασίας

Αναθέτουσα αρχή:  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Οδός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, ΧΑΝΙΑ

Ταχ.Κωδ.: 73135

Τηλ. 28213 41760

fax:28213 41750

E-mail: dimos@chania.gr, g-promitheies@chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

Η διαπραγμάτευση θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα  Χανίων  διεύθυνση Κυδωνίας 29, 73135 Χανιά την Πέμπτη 10/09/2020,  ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμών, η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος.

Ώρα έναρξης της διαπραγμάτευσης ορίζεται η 10:30 π.μ. και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 11:00 π.μ .

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται στο πρωτόκολλο ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά (Οδός Κυδωνίας  29, Τ.Κ. 73135 Χανιά) ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα της  διαπραγμάτευσης.

 Οι εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής και παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την πρόσκληση.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα και ώρα της διαπραγμάτευσης.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2821341760.

Στον Φάκελο αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»

(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, email, fax)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29 ΧΑΝΙΑ Τ.Κ. 73100

ΥΠΟΨΙΝ:  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Αρθρο 32 παρ. 2 (γ) του  Ν 4412/8-8-2016 (λόγω του κατεπείγοντος)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ……………………

«Να μην ανοιχθεί από το Πρωτόκολλο»

 

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 21.399,84 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Χρηματοδότηση της σύμβασης

 Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων  του οικονομικού έτους 2020 στον  ΚΑ 10-6481.005

Η προμήθεια διενεργείται από το Δήμο Χανίων καθώς το Δημοτικό Γηροκομείο είναι Νομικό Πρόσωπο του Δήμου, αλλά η  σύμβαση θα υπογραφεί από το ίδιο το Νομικό Πρόσωπο

 

Σύνταξη Προσφορών

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται παρακάτω.

Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας.

Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014.

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

 

Περιεχόμενο Προσφορών

Τα δικαιολογητικά:

(Για τμήματα με προϋπολογισμό έως 2.500€ δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του ν.4497/2017(ΦΕΚ 171/13.11.2017 τ.Α’)) 

 

Για τμήματα με προϋπολογισμό άνω 2.500€: 

  1. 1.                Υπεύθυνη δήλωση από τον/τους υπόχρεο/ους στην οποία θα αναφέρεται ότι “ως ............................ της εταιρείας .................. δηλώνω ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016»

Υπόχρεοι είναι τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016). Δηλαδή:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για την κύρια και επικουρική ασφάλιση σε ισχύ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και η ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολείται (αν δεν υπάρχει απασχολούμενο προσωπικό, προσκομίζουν βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα) καθώς και η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη.

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016

 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του (Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019) Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους

 Η τεχνική προσφορά:

περιλαμβάνει:

  • Βεβαίωση / πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού  ή εμπορικού μητρώου που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμά του, ως απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (παρ.2 άρθρ. 75 Ν. 4412/2016). Θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος (Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 4605/2019).
  • για τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα των ΚΥΑ ΔΥ7/οικ2351/94, ΔΥ7/οικ2480/94 (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΚΥΑ ΔΥ8δ/ΓΠοικ2740/2002 και ΔΥ8δ/ΓΠοικ44006/2002) και ΔΥ8δ/οικ3607/892/2001, ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 130648/30-08-2009 (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009), οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να τηρούν σύστημα αρχών και κατευθυντήριων γραμμών για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και να διαθέτουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό βάσει της Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ 1348/2004 ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004 καθώς λόγω της φύσης και του προορισμού τους απαιτούν ιδιαίτερες συνθήκες μεταφοράς, αποθήκευσης, διατήρησης και γενικά διακίνησης τους δεδομένου ότι αφορούν τη δημόσια υγεία.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές

 

Η οικονομική προσφορά:

1. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία των προσφερόμενων ειδών και όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α..

Η τιμή θα δίνεται ως εξής:

(α) για τα φάρμακα  ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) και αφορά την νόμιμα διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους σύμφωνα με το ισχύον, κατά την ημέρα παράδοσης, Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας, και

(β) για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ  ανά είδος

(γ)  Ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό).

 

2.  Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

3. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις και κάθε είδους άλλη επιβάρυνση που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της διαπραγμάτευσης, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το  Δήμο Χανίων.

 

Υποχρεώσεις Αναδόχου

Η προμήθεια θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηροκομείου  κατόπιν συνεννόησης σε ημέρες και ώρες που θα καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή – παραλήπτη, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.

Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και  έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισμού ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Φορέα.

Ο φορέας προμήθειας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων που αναγράφονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ειδών και ποσοτήτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να ανταποκριθεί σε αυτή την απαίτηση.

Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης,  με τους ίδιους όρους της αρχικής ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στην πρόσκληση ή επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, ήτοι επαρκούν οι προϋπολογισθείσες πιστώσεις  του Δημοτικού Γηροκομείου.

Είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

 

         

ΟΜΑΔΑ 1. ΦΑΡΜΑΚΑ (CPV: 33600000-3)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣΦΠΑσυμφωνα με το δελτίο τιμών

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

2

Αναλγητικά δισκία αναβράζοντα με τταρακεταμόλη 1 g/δισκίο σε συσκευασία των 8 ταμπλετών (τύπου DEPON MAXIMUM)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50

1,54

77

4

Αναλγητικά δισκία με παρακεταμόλη 500MG/δισκίο και καφεΐνη 65MG/δισκίο σε συσκευασία των 16 δισκίων (τύπου PANADOL EXTRA)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50

2,12

106

10

Αντιδιαρραικό με λοπεραμίδη των 2MG/καψάκιο σε συσκευασία των 6 τεμαχίων (τύπου IMODIUM ORIGINAL)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

20

1,48

29,6

11

Αντιμικρωβιακό σπρέυ για τοπική δερματική χρήση με νεομυκίνη 2,23mg/g και horse liver catalase 2,7mg/g σε φιαλίδιο των 74g (τύπου PULVO-47)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50

5,95

297,5

13

Αντιμυκητιασική δερματική κρέμα εξωτερικής χρήσης με μικοναζόλη 20mg/g σε σωληνάριο 30gr (τύπου DAKTARIN CREAM)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10

2,82

28,2

14

Αντιμυκητιασική δερματική σκόνη εξωτερικής χρήσης με μικοναζόλη 20mg/g σε συσκευασία 20g (τύπου DAKTARIN)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10

2,1

21

20

Επουλωτική δερματική κρέμα sufladiamine με silver 500gr (τύπου SYLFIO)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10

20,27

202,7

30

Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση με δεξτράνη 1 mg/ml και υπρομελλόζη 3mg/ml σε φιαλίδιο 15ml διαλύμματος (τύπου TEARS NATURALE)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10

3,01

30,1

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 1

 

 

792,1

 

ΦΠΑ 6%

 

 

 

47,53

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 1

 

 

 

839,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2 . ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 13% (CPV: 33140000-3)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

Άμορφο επίθεμα (gel) 50 gr

τεμάχιο

40

10

400

2

Επίθεμα αλγινικού ασβεστίου κορδόνι 3χ44CM

τεμάχιο

220

2

440

3

Επίθεμα υδροκολοειδές αυτοκόλλητο 15X15

τεμάχιο

100

14,6

1.460,00

4

Επίθεμα υδροκολοειδές αυτοκόλλητο 10X10

τεμάχιο

80

14,6

1.168,00

5

Βάση Κολοστομίας Αυτοκόλλητη

τεμάχιο

50

10

500

6

Εύπλαστη πάστα σε μορφή ράβδου για σάκκους νεφροστομίας

Τεμ.

120

0,4

48

7

Σάκκος ουρητηροστομίας

τεμάχιο

150

0,4

60

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 2

 

 

 

4.076,00

 

ΦΠΑ 13%

 

 

 

529,88

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 2

 

 

 

4.605,88

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 24% (CPV: 33140000-3)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

31

Σύριγγα σίτισης 60ml

τεμάχιο

250

0,09

22,5

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 3

 

 

 

22,5

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

5,4

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 3

 

 

 

27,9

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4 . ΠΑΝΕΣ (CPV: 33771000-5)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤ A

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

Πάνα ακράτειας ενηλίκων περιφέρεια μέσης 1,50-1,70 cm με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: α) απόλυτη ασφάλεια με υπεραπορροφητικό πυρήνα με δυνατότητα απορρόφησης τουλάχιστον 1,5 lit ανά πάνα β) ισχυρές αυτοκόλλητες ελαστικές ταινίες με δυνατότητα επαναλαμβανόμενου κλεισίματος με καλή επανακλειόμενη ταινία γ) ζώνες προστασίας ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές από πλάγια εμπρός και πίσω δ) καλή εύκολη εφαρμογή και εξαιρετικής άνεσης με ανατομικές ελαστικές σούρες ε) να εξασφαλίζουν αντιαλλεργική προστασία και να διατηρούν το δέρμα του χρήστη στεγνό και καθαρό

τεμάχιο

28.542

0,45

12.843,90

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 4

 

 

 

12.843,90

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

3.082,54

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 4

 

 

 

15.926,44

 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ