Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

29/01/2020 Μίσθωση (διάθεση –μεταφορά-τοποθέτηση και καθαριότητα) χημικών τουαλετών σε λαϊκές αγορές του Δήμου Χανίων

29.01.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 13:19

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

     Σας προσκαλεί να καταθέσετε προσφορά για την μίσθωση (διάθεση –μεταφορά-τοποθέτηση και καθαριότητα) χημικών τουαλετών σε λαϊκές αγορές του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (τιμή 1 χημικής τουαλέτας/ημέρα χωρίς ΦΠΑ: 25,64 με ΦΠΑ 31,79 €), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. Η μίσθωση θα αφορά την περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης και έως εξαντλήσεως του ποσού των  24.800,00 €.

Αναλυτική πρόσκληση

Τεχνικές Προδιαγραφές