Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

20/07/2020, Προμήθεια σίτισης των μαθητών του Μουσικού σχολείου και των γυναικών του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Χανίων

20.07.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 14:09

Ο  Αντιδήμαρχος  ΧΑΝΙΩΝ

προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη Προμήθεια Σίτισης  των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου και των γυναικών του Ξενώνα Φιλοξενίας του  Δήμου Χανίων συνολικού προϋπολογισμού 188.239,92 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13 %)

€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr .  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28213 41760.  Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 15894210-6, 15811510-4.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας συνολικά  ανέρχεται στο ποσό των 166.584,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 21.655,92 ευρώ, σύνολο 188.239,92   ευρώ. Αναλυτικά η προμήθεια χωρίζεται σε 2 τμήματα:

 

ΤΜΗΜΑ 1:

Η προμήθεια αφορά στη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου του Δήμου Χανίων με πλήρες μεσημβρινό γεύμα (ή σάντουιτς στην περίπτωση εκδρομών, κ.λ.π.), για χρονικό διάστημα ενός (1) σχολικού έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης  του χρόνου λήξης της σύμβασης ύστερα από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, 39840 ημερήσιων γευμάτων και 1920 σάντουιτς,  συνολικού προϋπολογισμού 138.745,92 €

 

  ΤΜΗΜΑ 2 :

 Η προμήθεια αφορά στη σίτιση των γυναικών  και των παιδιών τους στον Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Χανίων με πλήρες μεσημβρινό και βραδινό  για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης  και όχι πριν την 07/12/2020, με δικαίωμα παράτασης  του Δήμου Χανίων για παράταση της σύμβασης μονομερώς  για ένα έτος, έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων  και χωρίς επαύξηση του συμβατικού τιμήματος, 14600 ημερήσιων γευμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 49.494,00€

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν  την δυνατότητα να συμμετέχουν σε όσα  τμήματα   επιθυμούν

 

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην υπ΄αριθμό 35065/20-07-2020 αναλυτική Διακήρυξη .

 

7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος

      Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  06 /08/2020  και ώρα 15:30 

      Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  12/08 /2020 και ώρα 08.30 π.μ.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: 5 μήνες

9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη  θα χρηματοδοτηθεί για το Τμήμα 1 από ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων και για το τμήμα 2 από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  με κωδικό ΟΠΣ 5000910 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020.»

10. Ενστάσεις – προδικαστικές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι  διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» 

11.  Εγγυήσεις συμμετοχής. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  που ανέρχεται στο ποσό των  1.666,00   ευρώ  σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να συμμετάσχει και στα 2 τμήματα. Για το τμήμα 1 η εγγυητική επιστολή ανέρχεται στο ποσό των 1.228,00 € , για το τμήμα 2 ανέρχεται στο ποσό των 438,00 €

 

Αναλυτική Διακήρυξη

ΤΕΥΔ (σε word)