Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

07/12/2020, Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου Χανίων

07.12.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 17:13

                                                            Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

 • Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»],
  • Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  • Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' « Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών  (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  • Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ), όπως ισχύει σήμερα.
  • Την ύπαρξη ποσού στον   Κ.Α 00 – 6117.006  του  προϋπολογισμού  του Δήμου του 2020
  • To  υπ’ αριθμό 62496/26-11-2020 Πρωτογενές Αίτημα της  Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Το υπ’ αριθμό 62510/26-11-2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Την αριθ. A- 1155/27-11-2020 Α.A.Y  όπου εγκρίνει την δαπάνη δεσμεύει και διαθέτει πίστωση  ύψους 1.240,00  € με επέκταση στο 2021 με το ποσό των 16.120,00 €  
  • Την υπ’αριθμό 358/02-09-202019 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

Σας προσκαλεί να καταθέσετε προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου Χανίων για 1 έτος από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 17.360,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24  %  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης

Προσκληση

Τεχνικές Προδιαγραφές