Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

12/06/2020, Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 2020”

12.06.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 08:54

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφ. : Θεανώ Κοκκαλάκη

Γρηγορίου Ε’ 50 -Χανιά 73135

Τηλ. : 28213 41717

fax : 28213 - 41716

www.chania.gr

email : thkokkalaki@chania.gr

 

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών

Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής

 

Αντιστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε

101 91 Παπάγου –Αθήνα

email: Site-support@yme.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 2020”

 

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 2020” εκτιμώμενης αξίας 59.677,42 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και

β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω σχετική απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Χανίων στην διεύθυνση και

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην διεύθυνση www.ggde.gr

 

 

Εσωτερική Διανομή:

  1. 1. Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας (κ. Γ. Ξανθουδάκη)

  2. 2. Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. (κ. Φαραντάκη)

  3. 3. Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. (κ. Κοκκαλάκη.)

 

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

Σοφοκλής ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

 

Αρχεία

  1. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ