Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

15/12/2020, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

15.12.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 12:30

ΑΔΑΜ 20PROC007847058
ΑΔΑ  6Φ1ΗΩΗ5-ΜΓΜ
ΑΡ.ΠΡ.65703/15-12-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό  για την ανάθεση υπηρεσίας «Προμήθεια εξοπλισμού νέου βρεφονηπιακού σταθμού Κουμπέ Νεροκούρου Δήμου Χανίων» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

1. Προϋπολογισμός Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των  113.885,82€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προαίρεση  ΟΧΙ

2. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434 

3. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά  τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης   διατίθενται  και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν  να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

4. Κωδικός CPV: 39100000-3 , 37520000-9 ,  39130000-2,  39710000-2, 39314000-6,   30121200-5,  30213000-5,  30232000-4, 19244000-8 . 

5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας:  EL434

6. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια – τοποθέτηση – θέση σε λειτουργία – και παράδοση προς χρήση του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την λειτουργία του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Σχ. Πόλης Κουμπέ Νεροκούρου του Δήμου Χανίων. Ο εν λόγω εξοπλισμός θα είναι απολύτως καινούριος, αμεταχείριστος, απολύτως σύμφωνος με τους σχετικούς κανονισμούς κατασκευής – λειτουργίας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παραδοθεί έτοιμος προς χρήση.

7. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

8. Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε  τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης                                                                                          

 9. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην υπ΄αριθμό πρωτ. 65678/15-12-2020 αναλυτική Διακήρυξη.

10. Υποδιαίρεση σε τμήματα:  ΝΑΙ

ΟΜΑΔΕΣ 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  (€)

ΑΞΙΑ  ΦΠΑ 24% (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ    (€)

ΟΜΑΔΑ 1

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ

         35.924,40

           8.621,86

44.546,26  

ΟΜΑΔΑ 2

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

         11.269,00 

           2.704,56

13.973,56  

ΟΜΑΔΑ 3

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

           4.890,00

           1.173,60

6.063,60  

ΟΜΑΔΑ 4

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

           5.660,00

           1.358,40

7.018,40   

ΟΜΑΔΑ 5

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

         23.387,00

           5.612,88

28.999,88  

ΟΜΑΔΑ 6

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

           8.442,00

           2.026,08

10.468,08  

ΟΜΑΔΑ 7

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ

           2.271,00

               545,04

2.816,04   

 

            

 

ΣΥΝΟΛΟ                     

                           

          

 

91.843,40

 

            

     

22.042,42

113.885,82

 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά  για μία ή περισσότερες ομάδες.   Για κάθε ομάδα όμως θα πρέπει να δώσουν προσφορά για όλα τα είδη και για κάθε είδος για όλη την ποσότητα με ποινή αποκλεισμού. Η κατακύρωση θα γίνει ανά ομάδα.

11. Η εγγύηση συμμετοχής: ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζομένης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 

12. Κριτήριο ανάθεσης:  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής 

13. Παραλαβή προσφορών:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 12/01/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:55.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 18/01/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30.

14. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα  (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

16. Χρηματοδότηση:  Η δαπάνη της προμήθειας βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Χανίων με Κ.Α: 02.60.7133.001.                                                                                                                                 

συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Κρήτη» 2014-2020 (Άξονας προτεραιότητας 3- Ενίσχυση  της  εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη (Αριθμός ΣΑΕΠ 0021 με Κ.Α. 2016ΕΠ00210019) με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2146/26-5-2016 (ΑΔΑ.: ΩΜΞΚ7ΛΚ-ΖΑΚ) και τις Τροποποιήσεις της με αρ. πρωτ. 3573/11-7-2017 (ΑΔΑ: ΩΘΟΓ7ΛΚ-ΖΑΡ) και  με αρ. πρωτ.1654/1-4-2019 (ΑΔΑ:ΩΒ557ΛΚ-7ΔΔ της Περιφέρειας Κρήτης  και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5000564. 

17. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι  διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»                                                                                                                  

18. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :  www.chania.gr  στην διαδρομή : Προκηρύξεις  και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό :   103079

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr και αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016                                                      

        Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ        

  ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ