Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

24/03/2020,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Β.Α.Α. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

24.03.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 13:40

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

(ΆΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/2016, ανοικτή διαδικασία)

 1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Χανίων / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων

Ταχ. Δ/νση: Γρηγορίου Ε΄ 50, Τ.Κ. 73135 Χανιά , Ελλάδα

Κωδικός NUTS: EL434 (Χανιά)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimos@chania.gr /mdaskalaki@chania.gr

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.chania.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρία Δασκαλάκη (τηλ. 28213-41738, FAX: 28210-41716).

 1. Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Δήμου Χανίων www.chania.gr (Προκηρύξεις).

 1. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: ΟΤΑ α’ βαθμού

 2. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.

 3. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45112700-2

 4. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ

 5. Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL434 (Χανιά)

 6. Τίτλος έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Β.Α.Α. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 7. Σύντομη Περιγραφή:

Οι παρεμβάσεις αφορούν στη διαμόρφωση και οργάνωση των χώρων καταφυγής με κωδικούς CH11 ( Πάρκο Πολυχρονίδη), CH16 ( Πάρκο «Φράγκικο») και CH35 (Πάρκο περιοχή Χαλέπα). Η διαμόρφωση των χώρων αφορά στον απαραίτητο σχεδιασμό και κατασκευή υποδομών ώστε να πληρούν τα γενικά κριτήρια που θέτουν οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι προσωρινής συνάθροισης κοινού μετά από σεισμό, για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Ο χώρος CH11 (Πάρκο Πολυχρονίδη) έχει συνολικό εμβαδό 4.753 τ.μ. ,ενεργή επιφάνεια 4.750 τ.μ. και μπορεί να εξυπηρετήσει 2.375 άτομα. Ο χώρος CH16 ( Πάρκο «Φράγκικο» ) έχει συνολικό εμβαδό 4.236 τ.μ., ενεργή επιφάνεια 3.587 τ.μ. και δύναται να εξυπηρετήσει 1.794 άτομα. Οι χώροι αυτοί λειτουργούν ως πάρκα και η πρόταση στοχεύει στην βελτίωση της προσβασιμότητας, των περιοχών κίνησης και στάσης καθώς και την κατασκευή απαραίτητων εγκαταστάσεων για την εν δυνάμει χρήση τους ως χώροι καταφυγής ( ενίσχυση υποδομών ύδρευσης-αποχέτευσης ). Ο χώρος CH35 ( Πάρκο περιοχή Χαλέπα , ΟΤ 1104) έχει εμβαδόν 1.661 τ.μ. ,ενεργή επιφάνεια 1.661 τ.μ. και δύναται να εξυπηρετήσει 832 άτομα. Σήμερα έχει τη μορφή αδιαμόρφωτη οικοπέδου και προτείνεται η εξ’ αρχής διαμόρφωση του χώρου για την εξασφάλιση της λειτουργίας του ως χώρος καταφυγής με την διαμόρφωση προσβάσεων, την ενίσχυση της φυσικότητας με φύτευση, τη διαμόρφωση χώρου συγκέντρωσης, την κατασκευή υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης, φωτισμού και με τη διατήρηση σε μεγάλο βαθμό του υφιστάμενου φυσικού ανάγλυφου.

 1. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 284.677,42χωρίς ΦΠΑ ( 353.000,00 € με 24% Φ.Π.Α.)

 2. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

 3. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εννέα μήνες (9) από την υπογραφή της σύμβασης.

 4. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 22 της διακήρυξης.

Κριτήρια επιλογής: Κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν,την τεχνική ικανότητα, και την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως αυτή ορίζεται από το Π.Δ. 71/19 στην κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» και στην κατηγορία «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» και στα περιγραφικά αναφερόμενα στα άρθρα 22Γ και 22Δ της διακήρυξης.

 1. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.

 2. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

 3. Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ), άρθρο 95 παρ. 2.α και του άρθρου 126 του Ν.4412/2016.

 4. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 7/4/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ.

 5. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

 6. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 1. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/4/2020 ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11.00 πμ.

 2. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 3. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984( Α΄188).

 1. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών

 2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5045840 και συγκεκριμένα από τον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα το άρθρο 150 του Ν.4412/2016.

 1. Διαδικασίες Προσφυγής: Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα και με το άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 2. Άλλες πληροφορίες:

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016 και του άρθρου 15 της διακήρυξης, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 5.693,00ευρώ(πέντε χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τρία ευρώ). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση

Αρχεία

 1. ΚΑΤΟΨΗ CH11_1
 2. ΚΑΤΟΨΗ CH16_1
 3. ΚΑΤΟΨΗ CH35_1
 4. TOMEΣ CH35_2
 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
 6. KATOΨΗ CH35_ΗΜ 1
 7. ΚΑΤΟΨΗ CH_35_HM2
 8. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
 9. ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ
 10. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 11. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 12. ΤΕΥΔ
 13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 14. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 15. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
 16. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 2020
 17. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
 18. ΕΣΥ
 19. ΣΑΥ
 20. ΦΑΥ
 21. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
 22. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
 23. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ