Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

29/09/2020, Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων και φακέλων

29.09.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 10:26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

Χανιά 29 / 09 / 2020

Α.Π.: 51002

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

 

 

ΠΡΟΣ,

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων και φακέλων

​Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

​Έχοντας υπόψη:

  • Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  • Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2020, που προβλέπει πίστωση 9.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 00-6221.002 για «Ταχυμεταφορές»

  • Το υπ’ αριθμό 49980/24-09-2020 Έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

  • Το υπ’ αριθμό 49983/24-09-2020 Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

  • Το υπ’ αριθμό 49984/24-09-2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

  • Την υπ’ αριθμό Α-964 με αριθμό πρωτοκόλλου 50961/29-09-20 Απόφαση που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσό 5.899,99€ στον Κ.Α. 00-6221.002 για την κάλυψη της

  • Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για «Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων και φακέλων», συνολικού προϋπολογισμού 5.899,99€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η ανάθεση αφορά στην μεταφορά δεμάτων και φακέλων για την ταχύτερη και ασφαλέστερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, για ένα έτος ή μέχρι την κάλυψη του ποσού των 5.899,99€, με κυριότερες και πιο συνήθεις αποστολές τις παρακάτω:

 

Περιγραφή

Μεταφορά φακέλου-δέμα μέχρι δύο κιλά εντός πόλεως Χανίων

Επιπλέον χρέωση κιλού για μεταφορά φακέλου-δέμα άνω των δύο κιλών εντός πόλεως Χανίων

Μεταφορά φακέλου-δέμα μέχρι δύο κιλά εντός των ορίων του υπόλοιπου Δήμου Χανίων

Επιπλέον χρέωση κιλού για μεταφορά φακέλου-δέμα άνω των δύο κιλών εντός των ορίων του υπόλοιπου Δήμου Χανίων

Μεταφορά φακέλου-δέμα μέχρι δύο κιλά εντός του υπόλοιπου νομού Χανίων

Επιπλέον χρέωση κιλού για μεταφορά φακέλου-δέμα άνω των δύο κιλών εντός του υπόλοιπου νομού Χανίων

Μεταφορά φακέλου-δέμα μέχρι δύο κιλά εντός της υπόλοιπης Περιφέρειας Κρήτης

Επιπλέον χρέωση κιλού για μεταφορά φακέλου-δέμα άνω των δύο κιλών εντός της υπόλοιπης Περιφέρειας Κρήτης

Μεταφορά φακέλου-δέμα μέχρι δύο κιλά από και προς Χερσαίους προορισμούς (εντός Ελλάδας)

Επιπλέον χρέωση κιλού για μεταφορά φακέλου-δέμα άνω των δύο κιλών από και προς Χερσαίους προορισμούς (εντός Ελλάδας)

Μεταφορά φακέλου-δέμα μέχρι δύο κιλά από και προς λοιπούς Νησιώτικους Προορισμούς (εντός Ελλάδας)

Επιπλέον χρέωση κιλού για μεταφορά φακέλου-δέμα άνω των δύο κιλών από και προς λοιπούς Νησιώτικους Προορισμούς (εντός Ελλάδας)

 

Στην προσφορά, να επισυναφθεί και ο τιμοκατάλογος με βάση τον οποίο θα γίνονται οι χρεώσεις διαφόρων άλλων ειδών μεταφοράς δεμάτων και φακέλων και να αναφέρεται το εκάστοτε παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης επί αυτού.

Απαιτείται σύστημα παρακολούθησης και εκτύπωσης πορείας αποστολών και πλήρη ανάλυση τιμολογίου ανά υπηρεσία.

 

Παρακαλούμε να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά έως τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για “Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων και φακέλων

 

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φορολογική ενημερότητα

2. Ασφαλιστική ενημερότητα για την κύρια και επικουρική ασφάλιση, (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και η ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολείται καθώς και η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη.

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι “δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016”. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, όλα τα μέλη του Δ.Σ..

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα που θα αναφέρει “Συμμορφώνομαι με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων για υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων και φακέλων”

6. Συμπληρωμένο το συνημμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

 

 

Αρχεία

  1. entypo_oikonomikis_prosforas
  2. prosklisi_tahymetafores_apo_protokllo