Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

12/06/2020,Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜηΜΕΔ

12.06.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 12:07

ΠΡΟΣ Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών

Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής

 

Αντιστάσεως 2& Ι. Τσιγάντε

101 91 Παπάγου –Αθήνα

email: Site-support@yme.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜηΜΕΔ

Σχετ.:

1. Το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’)

2. Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

 

O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού, συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την επιλογή αναδόχου για την ‘’ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΚΟΙΠΠ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ’’ εκτιμώμενης αξίας 56.644,50 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%). Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Το κριτήριο για την ανάθεση της μελέτης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΔΟΚΟΙΠΠ www.dokoipp.gr και του Δήμου Χανίων www.chania.gr

 

Παρακαλούμε να δημοσιευτεί το παρόν στην ιστοσελίδα σας.

 

Κοινοποίησησ

  1. 1. Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. (κα Φαραντάκη Μαρία)

  2. 2. Δ.Τ.Υ.Δ.Χ (κα Εύδου Ζωή)

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής

 

 

 

 

Τζιράκη Ειρήνη

 

Αρχεία

  1. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ