Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 02/08/2021 01:08

02/08/2021, Προμήθεια ειδών καθαριότητας - ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΈΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ESPD PDF