Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021

02/08/2021, Προμήθεια ειδών καθαριότητας - ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων

02.08.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 01:08

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΈΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ESPD PDF