Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 09/02/2021 01:02

09/02/2021, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ανακοινώνει ότι προβαίνει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2, περ. γ΄ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΝΗ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά ανά τμήμα, σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Παρασκευή 12/02/2021 και ώρα 09:00 π.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο (οδός Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά) σε σφραγισμένο φάκελο, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει το αργότερο μέχρι τότε που είναι η έναρξη της διαπραγμάτευσης.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Συνοπτική Περιγραφή

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 32.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 6%, ήτοι 34.450,00 ευρώ και υποδιαιρείτε σε δύο (2) τμήματα :

ΤΜΗΜΑ 1 : Αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα (τζελ) (συσκευασία των 4lt) 1500 τεμάχια, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 27.000,00€ πλέον Φ.Π.Α 6%, άδεια ΕΟΦ και περιεκτικότητα αλκοόλης ή μίγματος αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή προπανόλη) με άθροισμα 80% και άνω v/v.

ΤΜΗΜΑ 2 : Χλωρίνη απολυμαντική, οικιακή για χώρους και επιφάνειες, απλή όχι παχύρευστη, με έγκριση από Ε.Ο.Φ, 5000 λίτρα σε συσκευασίες των 2lt  ή  των 4lt  ή  των 5lt, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 5.500,00€ πλέον Φ.Π.Α 6%.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς.

Οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή προσφορές, για τμήμα ή τμήματα της προμήθειας και η πρόσφορα τους, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να καλύπτει όλη την ποσότητα κάθε τμήματος συμμετοχής.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, για το σύνολο της ποσότητας κάθε τμήματος και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο κάθε τμήμα συμμετοχής.

Τα είδη θα πρέπει να είναι παραδοτέα εντός εφτά (7) ημερών στην κεντρική αποθήκη του Δήμου, μετά την έγγραφη παραγγελία του Δήμου Χανίων και κατόπιν συνεννόησης προμηθευτή - παραλήπτη για την ημέρα και ώρα παράδοσης.

Η ποσότητα που θα παραδίδεται κάθε φορά θα εξαρτάται από τις ανάγκες του Δήμου και από το αν τα σχολεία θα είναι σε δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία.

Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν.4412/2016 (λόγω του κατεπείγοντος)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΤΥΠΑ