Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 07/12/2021 04:12

07/12/2021, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΛΑΘΙ ΚΑΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να καταθέσετε προσφορά για εργασία γερανοφόρου οχήματος με καλάθι (παπαγάλος) με τον χειριστή-οδηγό του καθώς και τηλεσκοπικού γερανού με το χειριστή-οδηγό του, ώστε να γίνει κλάδευση πολύ ψηλών δέντρων και γενικότερα η πραγματοποίηση των απαραίτητων καλλιεργητικών εργασιών που δεν μπορούν να εκτελεσθούν με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του Δήμου Χανίων, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%), σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων και όπως περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη πρόσκληση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο έως την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 στις 11π.μ στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29), σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω: 

ΠΡΟΣ : Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προσφορά για ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

 

Η οικονομική προσφορά, για να γίνει δεκτή θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στην συνημμένη πρόσκληση.

 

Κριτήριο για την ανάθεση θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (ενιαία τιμή) επί των τιμών του προϋπολογισμού για την ωριαία απασχόληση κατά τις εργάσιμες ημέρες και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που έχουν τεθεί.

 

Οι ώρες απασχόλησης του γερανοφόρου οχήματος με καλάθι και του τηλεσκοπικού γερανού θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Τιμή απασχόλησης 65,00€/ώρα χωρίς ΦΠΑ για το γερανοφόρο όχημα με καλάθι και 90,00€/ώρα χωρίς Φ.Π.Α για τον τηλεσκοπικό γερανό, κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του ποσού,  δηλαδή των 37.200,00€ με ΦΠΑ 24%.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ