Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 23/06/2021 11:06

23/06/2021, Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για: Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, αναλώσιμα οχημάτων, μηχανημάτων έργου του Δήμου Χανίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, αναλώσιμα οχημάτων, μηχανημάτων έργου του Δήμου Χανίων

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν προσφορά για τη προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, αναλώσιμα οχημάτων, μηχανημάτων έργου του Δήμου Χανίων για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου Χανίων στη συνημμένη Τεχνική της Έκθεση. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 4.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς πρέπει να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που συμπεριλαμβάνεται στην συνημμένη Τεχνική Έκθεση.

Η προσφορά θα  δίνεται σε :

Ποσοστιαία έκπτωση «α» επί της εκατό % (ολογράφως και αριθμητικώς) επί της αξίας των ανταλλακτικών  όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Α της Τεχνικής Έκθεσης. Η πρόσφορα θα πρέπει να μη ξεπερνά τον συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό. Το ποσοστό έκπτωσης επί των αναγραφόμενων τιμών θα είναι ενιαίο για όλα τα υλικά που θα προμηθευτεί ο Δήμος. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης «α». 

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε άμεσα την οικονομική σας προσφορά και το αργότερο έως και την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω: 

Για Γραφείο Προμηθειών

Προσφορά για  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”

Υπόψη κας Μαμά Σοφίας 

Η οικονομική προσφορά, για να γίνει δεκτή θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα παρακάτω δικαιολογητικά (αρ.73 & 80 Ν.4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα):

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου.   Εφόσον πρόκειται για

αα) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.),       η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας,

ββ) ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.),      η υποχρέωση αφορά στον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ) συνεταιρισμούς                       η υποχρέωση αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ή υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και στην οποία θα αναφέρεται ότι

«ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………..……….. δηλώνω ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και δε συνδράμουν λόγοι αποκλεισμού» 

  1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ 
  1. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ

Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται προσωπική ασφαλιστική

ενημερότητα καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολείται (αν δεν

υπάρχει απασχολούμενο προσωπικό, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα) 

  1. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης (πχ Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από Γ.Ε.ΜΗ που να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς ή καταστατικό). 
  1. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητείται στην Τεχνική Έκθεση.

  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ