Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 08/12/2021 03:12

08/12/2021, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

να καταθέσετε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%), σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων στη συνημμένη Τεχνική της Έκθεση (Περιγραφή Υπηρεσίας – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Προδιαγραφές-Απαιτήσεις – Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), όπως περιγράφονται στη συνημμένη πρόσκληση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

Περισυλλογές 

Τιμή Μονάδας (€) 

Δαπάνη (€) 

Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς, μεταφορά και επανατοποθέτηση

200 

45 

9.000,00

Φ.Π.Α. 24% 

2.160,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ι 

11.160,00 

 

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν την υπηρεσία περισυλλογής.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά περισυλλογή και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που έχουν τεθεί.

Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμβατικού ποσού.

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά έως και την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, με τιμή ανά περισυλλογή (όπως περιγράφεται στον παραπάνω πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού), στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

ΠΡΟΣ : Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προσφορά για την “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ”

 

Η οικονομική προσφορά, για να γίνει δεκτή θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στην συνημμένη πρόσκληση.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ