Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 20/12/2021 11:12

20/12/2021,ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ‘’ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ’’

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

‘’ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ’’

 

  1. Κύριος του Έργου : Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Χανίων

Ταχ. Δ/νση Κυδωνίας 29, Χανιά 73135

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d-techniki@chania.gr

Πληροφορίες: Ζωή Εύδου – 2821341733

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

  1. Τίτλος μελέτης – Εκτιμώμενη αξία - Χρηματοδότηση: ‘’ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ’’

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών και η σύνταξη των τευχών για την δημοπράτηση της κατασκευής και του εξοπλισμού του έργου για την ανακαίνιση – ενίσχυση των υφιστάμενων κτηρίων του Δημοτικού Γηροκομείου καθώς και την προσθήκη νέας πτέρυγας. Το συγκρότημα που θα δημιουργηθεί θα αποτελεί μία ενιαία λειτουργική Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) εμβαδού 6.589τ.μ συνολικής δυναμικότητας 150 κλινών.

H συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσόν των 1.775.000€ (χωρίς ΦΠΑ)

Θα εκπονηθούν οι παρακάτω μελέτες με την αντίστοιχη προεκτιμώμενη αμοιβή:

κατηγορία 06, Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών εγκαταστάσεων 648.061,62€

κατηγορία 08: Στατικές μελέτες 446.180,67€

κατηγορία 09: Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες 319.972,14€

κατηγορία 07: Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες 63.720,77€.

κατηγορία 25: Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 19.656,72€

κατηγορία 16: Μελέτες τοπογραφίας 11.837,61€

κατηγορία 27: Περιβαλλοντικές μελέτες 4.351,21€

κατηγορία 21: Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες 29.697,52€.

Προβλέπεται επίσης ποσόν 231.521,74€ για απρόβλεπτες δαπάνες.

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ‘’Αντώνης Τρίτσης’’. Ο χρηματοδοτούμενος από το πρόγραμμα προϋπολογισμός, ανέρχεται σε 620.000,00 € (με ΦΠΑ). Το υπόλοιπο ποσόν της σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δημοτικού Γηροκομείου.

  1. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 14 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού

  2. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 22/2/2022 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 1/3/2022 και ώρα 9:00π.μ

  3. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Τα κριτήρια και υποκριτήρια καθώς και η βαρύτητά τους αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

  4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρθηκαν παραπάνω (και άρθρο 12.1 της διακήρυξης). Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών που απαιτούνται . Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στη διακήρυξη.

  1. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (35.500€).

  2. Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης, απεστάλη, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στις 10/12/2021 και δημοσιεύτηκε στις 15/12/2021.

       Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

                                                                           Μιχάλης Καλογριδάκης

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr όπου ο διαγωνισμός έχει λαβεί το συστημικό αριθμό 185381.

Αρχεία

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ