Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 06/04/2021 12:04

06/04/2021, Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Ανάθεση εργασιών και προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Χανίων»

 

ΑΔΑΜ:21PROC008398818

ΑΔΑ:Ψ9ΞΥΩΗ5-ΦΗ7

ΑΡ.ΠΡ.. 14998/31-3-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Ανάθεση εργασιών και προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Χανίων»

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

προκηρύσσει Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την  «Ανάθεση εργασιών και προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Χανίων»

1. Προϋπολογισμός: 189.314,52€ πλέον ΦΠΑ24% συνολική αξία 234.750,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

2. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά, Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

 

3. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά  τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης   διατίθενται  και σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, Χανιά, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν  να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

4. Κωδικός CPV:   50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής

                               34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας:  EL434

6. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η  ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και τοποθέτηση των αναγκαίων ανταλλακτικών από εξωτερικά συνεργεία, καθώς και η προμήθεια ανταλλακτικών που θα τοποθετηθούν από το συνεργείο του Δ Χανίων. Περιλαμβάνει τα τμήματα:

Τμήματα Διαγωνισμού που αφορούν προμήθεια ανταλλακτικών - αναλώσιμων

Σύνολο μελέτης 

Α1 Ανταλλακτικά δικύκλων – ομάδας Ζ

1.350,00 €

Α2 Ανταλλακτικά οχημάτων οχημάτων ομάδας Γ – μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά

14.250,00 €

Α3 Ανταλλακτικά οχημάτων ομάδας Α, Β, Δ – μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά (πλήν υπερκατασκευών)

59.250,00 €

Α4 Ανταλλακτικά υπερκατασκευων οχημάτων ομάδας Α, Β, Δ

17.400,00 €

Α5 Ανταλλακτικά οχημάτων ομάδας Ε – Χωματουργικών μηχανημάτων, φορτωτών, περονοφόρων - μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά

15.000,00 €

Σύνολο  

107.250,00 € 

 

Τμήματα Διαγωνισμού που αφορούν υπηρεσίες επισκευής και συντήρηρης

Σύνολο μελέτης 

Ε1 Επισκευή δικύκλων – ομάδας Ζ

1.400,00 €

Ε2 Επισκευή οχημάτων ομάδας Γ – μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά (πλήν υπερκατασκευών, μηχανουργικών εργασιών)

14.000,00 €

Ε3 Επισκευή οχημάτων ομάδας Α, Β, Δ – μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά (πλήν υπερκατασκευών, μηχανουργικών εργασιών)

21.500,00 €

Ε4 Επισκευή υπερκατασκευων, μηχανουργικές εργασίες (όλα τα οχήματα πλήν δικύκλων)

71.000,00 €

Ε5 Επισκευής οχημάτων ομάδας Ε – Χωματουργικών μηχανημάτων, φορτωτών, περονοφόρων - μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά (πλήν μηχανουργικών εργασιών)

5.500,00 €

Ε8 Εργασίες Φανοποιίας – βαφής

14.100,00 €

Σύνολο  

127.500,00 € 

 

7. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

8. Χρόνος παράδοσης προμηθειών/ εργασιών:  Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού ή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της μελέτης. Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης.

9. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην αναλυτική Διακήρυξη.

10. Υποδιαίρεση σε τμήματα:  ΝΑΙ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα του διαγωνισμού με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του τμήματος που συμμετέχουν και υπό τους περιορισμούς που τίθενται στις τεχνικές προδιαγραφές.

11. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού της κατηγορίας  συμμετοχής χωρίς το ΦΠΑ  όπως περιγράφεται αναλυτικά για κάθε κατηγορία στην αναλυτική διακήρυξη.

12. Κριτήριο ανάθεσης:  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

13. Παραλαβή προσφορών:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 10/05/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:55.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 14/05/2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30.

14. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα  (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

16. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων.

17. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι  διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» 

18. Δημοσιεύσεις:

Α.         Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 31/03/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :  www.chania.gr  στην διαδρομή : Προκηρύξεις  και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 108099

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.chania.gr και αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 .

 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΕΕΣ σε pdf

EEEΣ σε XML

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ