Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 08/10/2021 08:10

08/10/2021, Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Χανίων

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 297.308,97 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Είδος Αναθέτουσας Αρχής.                                                                                                                                        

Δήμος Χανίων, Οδός: Κυδωνίας 29, Χανιά, Ταχ.Κωδ.: 73135, Τηλ. 28213 41760, fax: 28213 41750

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: g-promitheies@chania.gr, Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL):www.chania.gr

Κωδικός NUTS: EL 434. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο  Δήμος Χανίων  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ

 

2. Κατηγορία.

   Ταξινόμηση κατά CPV: 15511100-4

 

 3. Περιγραφή  & προϋπολογισμός της προμήθειας.

Η ανωτέρω προμήθεια αφορά την προμήθεια  γάλακτος μακράς διαρκείας  για το Προσωπικό του Δήμου

Χανίων   συνολικής ποσότητας  243.616 λίτρων

 

4. Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης.

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός  διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

 

6. Ισχύς των Προσφορών. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές με ποινή αποκλεισμού  έντεκα (11)  μήνες από  την  επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.

 

 7. Εναλλακτικές Προσφορές.

      Ενναλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

 

 8. Εγγυήσεις.

     Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό που θα καλύπτει το ένα τοις εκατό (1%)  επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης του. Η εγγύηση πρέπει να  έχει ισχύ τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά την λήξη  του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

 

 9.  Χρονοδιάγραμμα

H προμήθεια καλύπτει  το χρονικό διάστημα δυο  (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης  ή έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων και η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά.

 10. Οροί χρηματοδότησης και πληρωμής

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους έκαστου φορέα και η πληρωμή θα γίνει όπως περιγράφεται στην σχετική  Διακήρυξη.

 

 11. Χρόνος, Τόπος, Γλωσσά  υποβολής των προσφορών. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η  12 /11 /2021 και ώρα  λήξης 15:30: μ.μ..

Η διαδικασία αποσφράγισης  θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, την   18 /11 /2021  και ώρα 08:30 π.μ.

Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική.

 

12.  Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού.          

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της Διακήρυξης καθώς και των λοιπών τευχών που τη συνοδεύουν από την έδρα του Δήμου Χανίων όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση:  Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προμηθειών Τηλέφωνα:  28213 41760

β) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση  http://www.chania.gr και στη στη δικτυακή πύλη  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr.

 

13. Προδικαστικές Προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Οι προθεσμίες και οι διαδικασίες για την άσκηση της προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.

 

 14. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 05/10/2021.

 

Διακήρυξη με τα παραρτήματα της