Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 19/10/2021 01:10

19/10/2021, Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού της επετείου της 28η Οκτωβρίου

 

Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

 

 

 

​ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 ΘΕΜΑ: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού της επετείου της 28η Οκτωβρίου

 

​Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

​Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

 2. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 στον Κ.Α. 10-6162.004 του οποίου προβλέπεται πίστωση 2.500,00€ για «Ηχητική υποστήριξη εκδηλώσεων δήμου»

 3. Την 715/2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 53611/2021 Απόφαση Ο.Ε. που εξειδικεύει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.500,00€ στον Κ.Α. 10-6162.004 για τις παραπάνω δαπάνες

 4. Το υπ’ αριθμό 53384/15-10-2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, Τμήμα Αθλητισμού

 5. Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, Τμήμα Αθλητισμού

 6. Την υπ’ αριθμό Α-1022 με Α.Π. 53934/19-10-2021 Απόφαση που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσού 1.500,00€ στον παραπάνω Κ.Α.

 7. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού της επετείου της 28η Οκτωβρίου, συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η ανάθεση, σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 53384/15-10-2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, Τμήμα Αθλητισμού και την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων και Κυκλοφορίας αφορά στην ηχητική κάλυψης της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου 2021, από την πλατεία Δικαστηρίων έως και το σημείο όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο «Κύδων» και της ηχητικής εγκατάστασης στο Ηρώο της πόλης (πάρκο Ειρήνης και Φιλίας) την ίδια ημέρα, πριν την έναρξη της παρέλασης, για την κατάθεση των στεφάνων και συγκεκριμένα:

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ»Μετά από σχετικό αίτημα του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού, ζητείται να εκτελεστούν άμεσα οι εργασίες ηχητικής κάλυψης για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2021, στην πλατεία Δικαστηρίων έως και το σημείο όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο «Κύδων» και της ηχητικής εγκατάστασης στο Ηρώο της πόλης (πάρκο Ειρήνης και Φιλίας) την ίδια ημέρα πριν την έναρξη της παρέλασης για την κατάθεση των στεφάνων.

Οι παραπάνω εργασίες λόγω του τεράστιου φόρτου εργασιών που έχουν συσσωρευτεί στο Τμήμα μας, θα ανατεθούν σε εξωτερικό συνεργάτη, σε συνεργασία με το προσωπικό της Υπηρεσίας.

Η παραπάνω δαπάνη αφορά όλες τις εργασίες που απαιτούνται για τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την ορθή και ασφαλή ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης.

Παρακάτω αναφέρονται οι απαιτούμενοι εξοπλισμοί:

 •  
  • 32 κόρνες 80w/50w/70v/100v

  • 32 στηρίγματα κόρνων ξύλινα σε στύλους

  • 1000m καλώδιο PPL 2 X 1,50m

  • 1 Πίνακας τριφασικός με γείωση για λήψη από την ΔΕΗ

  • 2 Μετασχηματιστής γραμμής 800W/100W

  • 6 Μικρόφωνα

  • 6 Αναρτήσεις μικροφώνων

  • 6 Βάσεις μικροφώνων

  • 6 Καλώδια μικροφωνικά XLRΘ-XLRA

  • 3 (set) ασύρματα μικρόφωνα

  • 1 cd player + rca + adaptor

  • 1 dvd + rca + adaptor

  • 50m καλώδιο PPL 2 X 1,50 mm

  • 1 Rack

  • 1 κονσόλα

  • 2 Equaliser

  • 1 ενισχυτής τελικός

  • 1 ενισχυτής

  • 8 καλώδια ηχείων

  • 8 βάσεις ηχείων

  • 8 ηχεία

  • 2 κόρνες 100V

  • Καλώδια και παρελκόμενα του ηχητικού συστήματος

 

Ανάλυση εργασιών και διαδικασία επίβλεψης:

 • Εξασφάλιση της ηλεκτρικής παροχής, σε συνεννόηση με Τμήμα μας.

 • Παραλαβή κλειδιών από το Τμήμα μας και υπογραφή Υ.Δ. για την λήψη της ευθύνης καλής και ασφαλής λειτουργίας αυτής.

 • Συνεννόηση με την Υπηρεσία για το στήσιμο ηχητικής εγκατάστασης.

 • Έλεγχος ηλεκτρολογικών πινάκων, ασφαλειών και διακοπτών.

 • Αναφορά μετά το πέρας της εκδήλωσης.

 • Λοιπά κόστη βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο. (έξοδα κίνησης, ασφαλιστική κάλυψη, τοποθέτηση εξοπλισμού με γερανοφόρο, φόροι κ.α.)

 

 

Παρακαλούμε να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά, έως την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

 

 

 

 

 

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για “Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού της επετείου της 28η Οκτωβρίου”

Υπόψιν κας Γουμενάκη Δέσποινας

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ