Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 22/10/2021 02:10

25/11/2021, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Επειτα απο την αρ.814/2021 απόφαση O.E, γνωστοποιούμε ότι παρατείνεται ο χρόνος της καταληκτικης ημερομηνίας υποβολης προσφορων, από 26/11/2021 `στις 30/11/2021

 

Ο Αντιδήμαρχος  Χανίων

προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, του Δήμου Χανίων προϋπολογισμού 675.800,00  ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά ,Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28213 41760 εσωτ.3.  Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 34134200-7, 34144000-8, 43312300-6

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης

Η προμήθεια υποδιαιρείται σε 3 τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α  : «Προμήθεια 2 φορτηγών ανατρεπόμενων», εκτιμώμενης αξίας 260.000,00 €  πλέον ΦΠΑ 62.400,00 €, σύνολο 322.400,00 €

ΤΜΗΜΑ Β  : «Προμήθεια 1 αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων », εκτιμώμενης αξίας 150.000,00 €  πλέον ΦΠΑ  36.000,00 €, σύνολο 186.000,00 €

 

ΤΜΗΜΑ Γ  : «Προμήθεια 1 οχήματος πολλαπλών χρήσεων με υπερκατασκευή επούλωσης αποκατάστασης ασφάλτου και επισκευής δρόμων », εκτιμώμενης αξίας 135.000,00 €  πλέον ΦΠΑ  32.400,00 €, σύνολο 167.400,00 €

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση της προμήθειας  δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην  Διακήρυξη .

8. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα  ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής

9. Χρόνος, Τόπος, Γλωσσά  υποβολής των προσφορών. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, (συστημικοί αριθμοί:  για τμήμα Α: 141112, τμήμα Β: 141113, τμήμα Γ: 141114)  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 26/11/2021  ώρα λήξης 15.30 μμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 02/12/2021 ώρα 08:30 π.μ  

Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 10 μήνες

11. Εγγυήσεις.

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  που ανέρχεται στο ποσό των  5.450,00 ευρώ  σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να συμμετάσχει και στα τρία τμήματα. Για το τμήμα Α η εγγυητική επιστολή ανέρχεται στο ποσό των 2.600,00 ευρώ  για το τμήμα  Β ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 ευρώ και για το τμήμα Γ ανέρχεται στο ποσό των 1.350,00 ευρώ.

12. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι από  το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με το ποσό των 600.000,00 € (ΣΑΕ 055 με ενάριθμο  2017ΣΕ05500010 ) και ο Δήμος Χανίων με το υπόλοιπο ποσό .

13. Ενστάσεις – προδικαστικές

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι  διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)». 

14. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 19/10/2021  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διακήρυξη με τα παραρτήματα

η αρ.814/2021 απ.Ο.Ε περί παράταση καταληκτικης ημερομηνιας