Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021

21/10/2021, Προμήθεια απινιδωτών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

21.10.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 09:10

Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr                                                                                                                                                     ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

 

 

 

 

​ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

ΠΡΟΣ,

                                                                             Κάθε ενδιαφερόμενο,

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια απινιδωτών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

 

​Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

​Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

 2. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021, που προβλέπεται πίστωση 12.000,00€ στον Κ.Α. 15-7135.003 για «Προμήθεια Απινιδωτών»

 3. Το υπ’ αριθμό 53892/19-10-2021 Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας

 4. Το υπ’ αριθμό 53987/19-10-2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας

 5. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας

 6. Την υπ’ αριθμό Α-1027 με Α.Π. 54183/10-10-2021 Απόφαση που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσού 24.400,00€ στον παραπάνω Κ.Α.

 7. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια απινιδωτών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 53987/19-10-2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας, κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη απινιδωτών σχεδιασμένων για χρήση από άτομα που διαθέτουν ελάχιστη εκπαίδευση, για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε πολυσύχναστα μέρη του Δήμου μας όπως Δημοτικά κτήρια , σχολεία, αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα και άλλα σημεία, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας, και συγκεκριμένα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

AYTOMATOΣ ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ τύπου AED, PADS ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ , ΜΠΑΤΑΡΙΑ , ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ

 

10 ΤΕΜΑΧΙΑ

 

Τεχνικές Προδιαγραφές για προμήθεια φορητών απινιδωτών

 

Θα είναι απινιδωτές που με απλές και άμεσες φωνητικές οδηγίες, στην ελληνική γλώσσα καθώς και ενδείξεις για απευθείας λειτουργία διάσωσης, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε πολυσύχναστα μέρη του Δήμου μας όπως Δημοτικά κτήρια, σχολεία, αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα και άλλα σημεία που θα προταθούν από τους αρμόδιους ως κάτωθι :

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 1. Να είναι διφασικός ( Biphasic ) , αυτόματος ( AED ) κατάλληλος για ενήλικες & παιδιά.

 2. Να διαθέτει φωνητικές οδηγίες στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ για την σωστή και εύκολη λειτουργία του. Χρόνος ανάλυσης κάτω από 9 sec.

 3. Να διαθέτει έλεγχο της διαθωρακικής αντίστασης από 20Ω έως 200 Ω.

 4. Να διαθέτει χαμηλού κόστους μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12 volt , 3 Ah με εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη αποθήκευσης η 5 έτη χρήσης.

 5. Να διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 100 απινιδώσεων των 200 Joules η 120 απινιδώσεων των 150 joules. Να διαθέτει δύο μπουτόν λειτουργίας On-Off & Shock.

 6. Να διαθέτει αυτοέλεγχο των λειτουργιών & απεικόνιση μηνυμάτων για τυχόν προβλήματα. Να διαθέτει πλήρες εξοπλισμό για την πραγματοποίηση διφασικής αυτόματης απινίδωσης. Να διαθέτει ειδικό βαλιτσάκι μεταφοράς με θήκες αποθήκευσης εξαρτημάτων.

 7. Το Bάρος του να είναι έως 3,0 kg.

 

Παρακαλούμε να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά, έως τις 27/10/2021, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για “Προμήθεια απινιδωτών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων”

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

 

Η προσφορά σας, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φορολογική ενημερότητα

2. Ασφαλιστική ενημερότητα για την κύρια και επικουρική ασφάλιση, (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολείται καθώς και προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη.

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι “δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016”. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, όλα τα μέλη του Δ.Σ..

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα που θα αναφέρει “Συμμορφώνομαι με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας, για την προμήθεια απινιδωτών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων ”.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ