Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 07/05/2021 11:05

07/07/2021, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2021

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες του γηπέδου Περιβολίων και τα γηπεδάκια των Αγίων Αποστόλων, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.250,00€ συμπεριλαμβανομένου των Φ.Π.Α (24%), σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει το Τμήμα Αθλητισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Χανίων στην τεχνική του έκθεση.

Συγκεκριμένα, από το Τμήμα Αθλητισμού κρίνεται αναγκαία η προμήθεια διαφόρων ειδών αθλητικού υλικού όπως περιγράφονται παρακάτω :

 1.    Δυο (2) εστίες (τέρματα) στο γήπεδο Περιβολίων μαζί με την τοποθέτηση τους, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.450,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α:

Τύπου αλουμινίου κλωβού επαγγελματική υψηλών προδιαγραφών, διατομής οβάλ 100x120m.m, έγκριση από την ΦΙΦΑ, με νευρώσεις και εσωτερικές ενισχύσεις, οπίσθιο σύστημα συγκράτησης διχτυού μέσω γαλβανιζέ χαλυβδοσωλήνων, γαλβανιζέ πλαισίο μορφής Π και πλαστικών αγκυρίων, η εστία να είναι βαμμένη με ηλεκτροστατικά με λευκό χρώμα, η εστία να έχει ειδικές βάσεις για να φυτευτεί στο έδαφος, πιστοποιημένο κατά ΕΝ 748.

2.    Δυο (2) σετ δίχτυ beach volley αγώνων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 320,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α:

Φιλέ Beach Volley Επαγγελματικό. Διαστάσεις 8,5μ χ 1μ, με φάσα περιμετρικά υλικού PVC, να περιλαμβάνει συρματόσχοινο στο πάνω μέρος για καλύτερο τέντωμα, κίτρινο χρώμα.

3. Τρία (3) σετ Αντένες με θήκες, ενδεικτικού προϋπολογισμού 110,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α:

Σετ Αντένες για Volley και Beach Volley από Fiberglass και μήκος 1,80 (σπαστές) μαζί με θήκες.

4. Δέκα (10) ιμάντες οριοθέτησης γηπέδου beach volley 16X8, ενδεικτικού προϋπολογισμού 750,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α:

Διαστάσεις: 8 x 16m, Πλάτος: 5 m, Βάρος: 2,35 kg

5. Πέντε (5) δίχτυα beach tennis, ενδεικτικού προϋπολογισμού 620,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α:

Δίχτυ Beach Τένις με συρματόσχοινο και φάσα υφασμάτινη περιμετρικά διαστάσεις: 8.5mx1mx4mm, με ιμάντα έγχρωμο περιμετρικά & τρουκς στις άκρες  από υλικό : Πολυαιθυλένιο με μάτι 4,5x4,5cm πλεχτό και πάνω με συρματόσχοινο  δίχτια Τενις. Προστασία UV .

 

Η πρόσφορα, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και ποσότητες των προς προμήθεια ειδών και να μη ξεπερνά τον συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνεται η αξία του προσφερόμενου είδους, τυχόν έξοδα μεταφοράς-παράδοσης καθώς και όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο Χανίων. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο των ειδών και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

 Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει όλα τα είδη το αργότερο εντός είκοσι (20) ημέρων από τη ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Αθλητισμού.

 

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με το συνημμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, έως την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

ΠΡΟΣ:  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ / Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29 Τ.Κ 73135  ΧΑΝΙΑ

Προσφορά για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”

υπόψιν κα Συγγελάκη Μαρίας

 

Η οικονομική προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά (αρ.73 & 80 Ν.4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα):

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου.   Εφόσον πρόκειται για

αα) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.),       η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας,

ββ) ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.),      η υποχρέωση αφορά στον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ) συνεταιρισμούς                       η υποχρέωση αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ή υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και στην οποία θα αναφέρεται ότι

«ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………..……….. δηλώνω ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και δε συνδράμουν λόγοι αποκλεισμού»

2.  Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

 3.  Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλιση σε ισχύ

Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και η ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολείται (αν δεν υπάρχει απασχολούμενο προσωπικό, προσκομίζουν βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα) καθώς και η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη.

 4.  Σε περίπτωση νομικού προσώπου, αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης (πχ Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από Γ.Ε.ΜΗ που να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς ή καταστατικό)

 5.  Υπεύθυνη Δήλωση από τον προσφέροντα στην οποία θα δηλώνεται ότι «έλαβα γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας αθλητικού υλικού και τα παραδοτέα είδη θα ανταποκρίνονται πλήρως σε αυτά»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ