Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 03/03/2021 11:03

03/03/2021, Συντήρηση κλιματιστικών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                              

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                          

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

Χανιά 03/03/2021

Α.Π.:10220

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Συντήρηση κλιματιστικών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

​Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

​Έχοντας υπόψη:

  • Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  • Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 που προβλέπει πίστωση 4.000,00€ στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 30-6262.070 για «Συντήρηση κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων»

  • Το υπ’ αριθμό 8731/23-02-2021 Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  • Το υπ’ αριθμό 8838/24-02-2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  • Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  • Την υπ’ αριθμό Α-367 με Α.Π. 9501/26-02-2021 Απόφαση που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσού 3.999,00€ στον παραπάνω Κ.Α.

  • Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για τη συντήρηση κλιματιστικών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 3.999,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η ανάθεση, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αφορά στη συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split units) απευθείας εκτόνωσης, καθώς και των τοπικών κλιματιστικών μονάδων (F.C.U.) που διαθέτει ο Δήμος Χανίων και συγκεκριμένα:

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

A/A

ΕΡΓΑΣΙΑ

1

Συντήρηση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας

2

Συντήρηση τοπικής κλιματιστικής μονάδας (F.C.U.)

3

Αποξήλωση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας

4

Τοποθέτηση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας (απλή τοποθέτηση έως 3m)

5

Αντικατάσταση εσωτερικής πλακέτας

6

Αντικατάσταση εξωτερικής πλακέτας

7

Αντικατάσταση πυκνωτή (εξωτερικής μονάδας)

8

Αντικατάσταση περσίδας

9

Αντικατάσταση μοτέρ περσίδας

10

Αντικατάσταση εσωτερικού ανεμιστήρα

11

Αντικατάσταση εξωτερικού ανεμιστήρα

12

Αντικατάσταση συμπιεστή 9000-12000 btu/h

13

Αντικατάσταση συμπιεστή 18000-24000 btu/h

14

Αντικατάσταση τετράοδης βάνας

15

Αντικατάσταση λεκάνης συμπυκνωμάτων

16

Αντικατάσταση διαρροής Freon

 

Το συνεργείο που θα αναλάβει την συντήρηση πρέπει να αποτελείτε από κατάλληλο τεχνικό προσωπικό στο οποίο ένας τουλάχιστον πρέπει να είναι Εργοδηγός Ψυκτικός (Πιστοποιητικό ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Φθοριούχων αερίων), σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2013. Μαζί με την προσφορά ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει τη σύνθεση του συνεργείου και σε φωτοτυπία τις άδειες όλων των μελών του. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να συνταχθεί εντός ενός (1) μηνός από τον Αρχιτεχνίτη Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών όπως ορίζετε στο παράρτημα Β του Π.Δ. 1/2013.

Ο ανάδοχος συντηρητής είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθ.Δ6/Β/14826 (ΦΕΚ/1122/Β/2008), να συμπληρώσει, να υπογράψει και να σφραγίσει, το Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης του Συστήματος Κλιματισμού, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), δηλώνοντας την πραγματοποιηθείσα ετήσια συντήρηση και τοποθετώντας το υποχρεωτικά σε ευδιάκριτη θέση του κτιρίου. Ένα αντίγραφο θα υποβληθεί και στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για να λάβει γνώση της υφιστάμενης κατάστασης της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας των κλιματιστικών της μηχανημάτων & εγκαταστάσεων.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί κατά τις κείμενες διατάξεις, τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας εργαζομένων, προσωπικού & προς τρίτων ατόμων, που απαιτούνται για την αποτροπή τυχόν ατυχημάτων που ενδεχομένως να συμβούν κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης είτε αποκατάστασης βλαβών/ζημιών ή εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών.

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα υπογραφεί, ο ανάδοχος ευθύνεται για την πιστή τήρηση κανονισμών ασφαλείας & προδιαγραφών λειτουργίας των εγκαταστάσεων και γενικώς την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου.

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει μετά το πέρας των εργασιών σε φύλλο excel για κάθε κλιματιστική μονάδα: το μοντέλο της, το S/N της, τη θέση που είναι τοποθετημένη, καθώς και τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε αυτήν.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή στην συντήρηση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, να δοθεί κοστολόγιο για τις υπόλοιπες εργασίες.

 

 

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά, μέχρι την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για την “Συντήρηση κλιματιστικών

Υπόψη κας Γουμενάκη

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

2. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια σε ισχύ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και η ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολείται καθώς και η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη.

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι “δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016”. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, όλα τα μέλη του Δ.Σ..

4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) που να έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα που θα αναφέρει “Συμμορφώνομαι με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που θέτει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων για την συντήρηση κλιματιστικών”.

6. Ότι άλλο προβλέπεται / απαιτείται από την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ