Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2023

Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για «Προμήθεια μουσικών οργάνων»

05.04.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 13:27

 

Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

 

 

 

 

​ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠρος

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια μουσικών οργάνων

 

​Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

​Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  2. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2023, που προβλέπεται πίστωση ποσού 10.000,00€ στον Κ.Α. 15.7135.001 για «Προμήθεια Μουσικών Οργάνων Φιλαρμονικής».

  3. Το υπ’ αριθμό 17072/28-03-2023 Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, Τμήμα Πολιτισμού – Αθλητισμού. (ΑΔΑΜ:23REQ012381969)

  4. Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, Τμήμα Πολιτισμού – Αθλητισμού.

  5. Το υπ’ αριθμό 17284/28-03-2023 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, Τμήμα Πολιτισμού – Αθλητισμού.

  6. Την υπ’ αριθμό Α-548 με Α.Π. 18011/31-03-2023 Απόφαση που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ποσού 10.000,00€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ:23REQ012407426, ΑΔΑ:6ΠΧΔΩΗ5-9Λ3)

  7. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια μουσικών οργάνων για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η ανάθεση, σύμφωνα με την Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, Τμήμα Πολιτισμού – Αθλητισμού, αφορά στην προμήθεια των παρακάτω μουσικών οργάνων:

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α

ΟΡΓΑΝΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΜAXIA

1.

Πίκολο

Υλικό κατασκευής grenadila,κλειδιά-μηχανισμός νίκελ- silver, Τονικότητας C με μηχανισμό Ε. Να συνοδεύεται με αξεσουάρ και θήκη. (Αντίστοιχο ή ισοδύναμο ΥΑΜΑΗΑ ΥPC.62R)

1

2.

Φλάουτο

Υλικό κατασκευής sterling-nickel. Τονικότητα C. Ανοιχτές τρύπες και μηχανισμό Ε με offset G. Να συνοδεύεται με αξεσουάρ και θήκη. (Αντίστοιχο ή ισοδύναμο YAMAHA YFL-372GL)

1

3.

Φλάουτο

Μαθητικό. Υλικό κατασκευής nickel -Silver σώμα και κλειδιά. Τονικότητα C. Ανοιχτά κλειδιά, με ίσια και γυριστή κεφαλή. Μηχανισμό Ε με offset G. Να συνοδεύεται με αξεσουάρ και θήκη. (Αντίστοιχο ή ισοδύναμο TJ-3JPF-CDEAPRrivilege)

2

4.

Φλάουτο

Μαθητικό. Υλικό κατασκευής nickel -Silver σώμα και κλειδιά. Τονικότητα C. Ανοιχτά κλειδιά , Μηχανισμό Ε με offset G. Να συνοδεύεται με αξεσουάρ και θήκη. (Αντίστοιχο ή ισοδύναμο YAMAHA YFI-272SL)

2

5.

Ευφώνιo

 

Υλικό κατασκευής Brass με φινίρισμα silver. Τονικότητα Bb , τέσσερις (4) βαλβίδες διάμετρος καμπάνας 280χιλ. (Αντίστοιχο ή ισοδύναμο YAMAHA YER-3215)

1

 

 

6.

PIATTI

Πιατίνι paiste crash 16” 2002, crash κύμβαλο πολύπλευρο με καθορισμένο ήχο.

1

 

Παρακαλούμε να υποβάλετε τις οικονομικές σας προσφορες, έως τις 12/04/202, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για “Προμήθεια μουσικών οργάνων”

Υπόψη κας Γουμενάκη Δέσποινας

 

Η προσφορά σας, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φορολογική ενημερότητα

2. Ασφαλιστική ενημερότητα για την κύρια και επικουρική ασφάλιση, (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολείται καθώς και προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του εργοδότη.

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου ή Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι “δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016”. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, όλα τα μέλη του Δ.Σ..

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) που να έχουν εκδοθεί τις τελευταίες 30 ημέρες

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ