Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

19/10/2015, Επαναπροκήρυξη προμήθειας κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

16.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:10

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

GR - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καδών απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων.   

 

Αναθέτουσα Αρχή.                                                                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Κατηγορία.

Ταξινόμηση κατά CPV: 44613600-6

 Περιγραφή  & προϋπολογισμός της προμήθειας.

Η προμήθεια αφορά  κάδους απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων. Η ανωτέρω προμήθεια είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού 260.095,00€ πλέον 23% Φ.Π.Α.: 59.821,85€, σύνολο 319.916,85€.  

 

Ειδικότερα η προμήθεια  περιλαμβάνει τα κάτωθι :

Α) Μεταλλικός κάδος με πλαστικό καπάκι 770 λίτρων 40τεμ

Β) Μεταλλικός κάδος με πλαστικό καπάκι 1100  λίτρων 735τεμ

 

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές τους αναφέρονται στο τεύχος «Τεχνικές Προδιαγραφές» που έχει συντάξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ΄αρ. 64400/2015  αναλυτικής Προκήρυξης.

 

Οι συμμετέχοντες  πρέπει να υποβάλουν πρόσφορα για το σύνολο της παραπάνω προμήθειας. Η πρόσφορα, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα ειδή και τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης.

Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Χρόνος, Τόπος, Γλωσσά  υποβολής των προσφορών. 

α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 16/11/2015 και ώρα 7:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών 07/12/2015 και ώρα 15:30 μ.μ.

γ) Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική.

 

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή Παρασκευή, 11/12/2015 και ώρα 11.30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Δήμου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Νομική μορφή των Συμμετεχόντων:

Όπως αυτή περιγράφεται στην υπ΄αρ. 64400/2015 αναλυτική Προκήρυξη.

Προσωπική κατάσταση των ενδιαφερόμενων-απαιτούμενα αποδεικτικά:

 Όπως αυτή περιγράφεται στην υπ΄αρ. 64400/2015 αναλυτική Προκήρυξη.

Τεχνικές και Επαγγελματικές ικανότητες:

 Όπως αυτή περιγράφεται στην υπ΄αρ. 64400/2015 αναλυτική Προκήρυξη

 

Ισχύς των Προσφορών. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές με ποινή αποκλεισμού  εννέα (9)  μήνες από  την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.

 

Οροί χρηματοδότησης και πληρωμής

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και η πληρωμή θα γίνει όπως περιγράφεται στην υπ΄αρ. 64400/2014  αναλυτική Προκήρυξη.

 

Εγγυήσεις.

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από  τον υποψήφιο προμηθευτή  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2%, επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό απευθύνεται στο Δήμο Χανίων. Η εγγύηση πρέπει να  έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη  του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα απευθύνεται προς το Δήμο Χανίων.

 

Χρόνος, Τρόπος -Τόπος παράδοσης.

Η προμήθεια θα παραδοθεί σε χώρο εντός των ορίων του Δήμου Χανίων που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία κατόπιν συνεννόησης με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. Η παράδοση της προμήθειας πρέπει να γίνει τμηματικά, ανά είκοσι 20 ημερολογιακές μέρες και σε τρία (3) στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα παραδοθούν 245 κάδοι των 1.100 λίτρων, στο δεύτερο στάδιο θα παραδοθούν 245 κάδοι των 1.100 λίτρων και 10 κάδοι των 770 λίτρων και στο τρίτο στάδιο θα παραδοθούν 245 κάδοι των 1.100 λίτρων και 30 κάδοι των 770 λίτρων. Τα χρονικά διαστήματα αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 14/10/2015.

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της  Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 14/10/2015.

 

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού.      

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την έδρα του Δήμου Χανίων όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση:  Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προμηθειών Τηλέφωνα:  28213 41760

β) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση  http://www.chania.gr και στη στη δικτυακή πύλη  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr.

 Πληροφορίες.                                                                                                                                                                                             Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 28213 41760, κ. Σιώμπου Αγλαΐα  Φαξ : 28210 93300.

 

Προκήρυξη

Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεωσέων

Τεχνικές Προδιαγραφές - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Αναλυτική Περίληψη