Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

31/03/2015, Προμήθεια χρωμάτων και συναφών αναλωσίμων για έκτακτες ανάγκες.

31.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:03

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

   1.  Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

   2.  Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

   3.  Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 Υ.Α. Π1/7446/02.

   4.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006).

   5.  τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2015 που προβλέπει ποσό 15.000,00€ στον ΚΑ 30-6661.010 για προμήθεια χρωμάτων και συναφών αναλωσίμων για έκτακτες ανάγκες.

   6.  Την υπ΄ αριθμό Α-477/2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.

   7.  Την υπ΄ αριθμό 117/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας χρωμάτων και συναφών αναλώσιμων για έκτακτες ανάγκες.

   8.  Την υπ’ αριθμό 273/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 7.999,92€ του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α 30-6661.010 για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης.

   9.  Την υπ’ αριθμό 16665/2015 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

10.  Την υπ’ αριθμό 284/01-09-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

11.  Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝEI

 

 Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας χρωμάτων και συναφών αναλωσίμων για έκτακτες ανάγκες που τυχόν θα προκύψουν από βανδαλισμούς κυρίως, προϋπολογισμού 7.999,92€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που  έχουν συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών.

Η παραπάνω οικονομική προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι 14 Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη.

 Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια χρωμάτων και συναφών αναλωσίμων για έκτακτες ανάγκες».

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς