Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

16/02/2015, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΕΩΣ 7, 14,19,20,22,23)

17.02.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:39

O Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι κατόπιν της υπ΄αριθμό 13/2015 απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) και της  υπ΄ αριθμό 86/2015 απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, προβαίνει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης  χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης, βάσει του άρθρου 25 του Π/Δ60/2007  για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων της  σύμβασης «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ», για όσα τμήματα δεν υποβλήθηκε προσφορά στο διαγωνισμό  που διεξήχθη στις 26/09/14 και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές.

Η ανωτέρω προμήθεια είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού 511.046,65€ πλέον 23% Φ.Π.Α.: 117.540,74€, σύνολο 628.587,39€.   Η προμήθεια χωρίζεται σε δώδεκα  (12) τμήματα και άφορα τα εξής τμήματα:

 Φορέας Προμήθειας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Τμήμα    1: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη- Δημοτική Ενότητα Χανίων . 

  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:  279.629,50 €, πλέον Φ.Π.Α. 23%: 64.314,79€,  σύνολο 343.944,29€.

Τμήμα  2: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη- Δημοτική Ενότητα Ελ. Βενιζέλου.         Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.314,81 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 992,41 €, σύνολο 5.307,22 €.

Τμήμα    3: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη- Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας.

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 66.297,98, πλέον Φ.Π.Α 23%:15.248,54 €,σύνολο 81.546,52 €.

Τμήμα 4: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ -Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη- Δημοτική Ενότητα Θερίσου.             Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 5.649,74 € ,πλέον Φ.Π.Α 23% :1.299,44 €, σύνολο 6.949,18 €.

Τμήμα    5: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ -Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη - Δημοτική Ενότητα Σούδας.  

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 5.263,02€, πλέον Φ.Π.Α 23%: 1.210,50 €, σύνολο 6.473,52 €.

Τμήμα 6: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη- Δημοτική Ενότητα Κεραμιών.                     

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 3.637,19 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 836,55 €, σύνολο 4.473,74 €.

Τμήμα 7: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη αμόλυβδη - Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου.                 

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 49.711,19  €,  πλέον Φ.Π.Α 23%: 11.433,57 €, σύνολο 61.144,76 €.

Φορέας Προμήθειας:  ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ

Τμήμα 14: ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ – Λιπαντικά.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 624,75 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 143,69 €, σύνολο 768,44€.

Φορέας Προμήθειας:  Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

Τμήμα 19: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων - Λιπαντικά.      

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 250,80  €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 57,69 €, σύνολο 308,49€. 

Τμήμα 20: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων – Υγροποιημένα καύσιμα. 

   Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 731,71 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 168,29 €, σύνολο 900,00 €.

 Φορέας Προμήθειας:  Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Τμήμα 22: Δ.Ε.Υ.Α.Χ. - Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη και superΔημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:  26.522,40€, πλέον Φ.Π.Α 23%:  6.100,15€, σύνολο  32.622,55€.

Τμήμα 23: Δ.Ε.Υ.Α.Χ. - Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη και superΔημοτική Ενότητα Ελ Βενιζέλου. 

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:   68.413,56€, πλέον Φ.Π.Α 23%:  15.735,12€, σύνολο   84.148,68€.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της παραπάνω προμήθειας (και τα 12 τμήματα) ή σε ένα ή περισσότερα  τμήματα όπως ορίζονται ανωτέρω. Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε τμήματος που συμμετέχει. 

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει μαζί με την οικονομική προσφορά τους να καταθέσουν πλήρη φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά  που προβλέπονται στην με αριθμό πρωτ. 62169/2014 Διακήρυξη  Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού  που εξακολουθεί να ισχύει.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 ΤΚ 73135 Χανιά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο προς  την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι  12 Μαρτίου 2014 .

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια  τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων. 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά  τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές,  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κτλ) από το Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, τηλ.  28213 41760, κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟ 62169/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ