Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

24/02/2015, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΑ 8,10,11,12,13,15,18,21)

18.02.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 02:02

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ

                                             (αριθμός απόφασης Δ.Σ. 86/2015 – ΑΔΑ: Ω4ΟΜΩΗ5-Β58)

                                          

                                           Αφορά την Προκήρυξη υπ΄αριθμό 62169/2014

 

  1. 1.      Αναθέτουσα Αρχή.                                                                                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

  1. 2.      Κατηγορία

Ταξινόμηση κατά CPV: 09100000-0, 09132100-4,  09134100-8, 09135100-5, 09132200-5

 

3.    Περιγραφή  & προϋπολογισμός της προμήθειας.

Η προμήθεια αφορά  καύσιμα για τις ανάγκες των  εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων, αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων αυτού. Η ανωτέρω προμήθεια είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού 495.802,51€ πλέον 23% Φ.Π.Α.: 114.034,59€, σύνολο 609.837,10€.   Η προμήθεια χωρίζεται σε οκτώ  (8) τμήματα και άφορα τα εξής τμήματα :

 

Φορέας Προμήθειας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Τμήμα  8: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Πετρέλαιο Θέρμανσης.  

                 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 19.508,04€,  πλέον Φ.Π.Α 23%: 4.486,85 €, σύνολο 23.994,89 €.

Φορέας Προμήθειας:  Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.  

Τμήμα 10: Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. - Πετρέλαιο θέρμανσης.  

                   Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 34.445,25€, πλέον Φ.Π.Α 23%: 7.922,41 €, σύνολο 42.367,66 €. 

Φορέας Προμήθειας:  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  

Τμήμα 11: Σχολική Επιτροπή A’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων - Πετρέλαιο θέρμανσης. 

                  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 164.025,00 €, πλέον Φ.Π.Α 23% : 37.725,75 €, σύνολο 201.750,75 €. 

Φορέας Προμήθειας:  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων  

Τμήμα 12: Σχολική Επιτροπή Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων - Πετρέλαιο θέρμανσης.  

                   Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 164.025,00 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 37.725,75 €, σύνολο 201.750,75 €. 

Φορέας Προμήθειας:  ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ

Τμήμα 13: ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ - Πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, Βενζίνη Αμόλυβδη.

                    Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 36.121,70 €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 8.307,99 €, σύνολο 44.429,69€.

 

Φορέας Προμήθειας:  Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

Τμήμα 15: Δ.Ε.Υ.Α.Χ. - Πετρέλαιο θέρμανσης. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 5.467,50 €, πλέον Φ.Π.Α. 23%:  1.257,53 €, σύνολο 6.725,03 €.

Τμήμα  21: Δ.Ε.Υ.Α.Χ. - Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη– Δημοτική Ενότητα Χανίων. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 41.823,72€, πλέον Φ.Π.Α. 23%: 9.619,46€, σύνολο 51.443,18€.

Φορέας Προμήθειας:  Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

Τμήμα 18: Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων - Πετρέλαιο θέρμανσης, Βενζίνη Αμόλυβδη και super.  

                  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 30.386,30  €, πλέον Φ.Π.Α 23%: 6.988,85 €,  σύνολο 37.375,15 €. 

Συνολική ποσότητα των ειδών (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων):

  • Βενζίνη Αμόλυβδη 19.000,00 λίτρα
  • Βενζίνη Μολυβδούχος 1000 λίτρα
  • Πετρέλαιο Κίνησης 32.200 λίτρα
  • Πετρέλαιο Θέρμανσης 391.340,00 λίτρα

 

Αναλυτικά τα ειδή, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές τους ανά τμήμα και στο σύνολό τους αναφέρονται στην ενιαία Μελέτη που έχει συντάξει η Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου Χανίων και στην υπ΄αριθμό   62169/2014 αναλυτική  Προκήρυξη, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της παραπάνω προμήθειας (και τα 8 τμήματα) ή σε ένα ή περισσότερα  τμήματα όπως ορίζονται ανωτέρω. Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε τμήματος που συμμετέχει.  Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

 

 

4.   Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης.

Δημόσιος ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο νομό Χανίων για τα υγρά καύσιμα.

 5.  Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Νομική μορφή των Συμμετεχόντων: Όπως αυτή περιγράφεται στην υπ΄ αριθμό 62169/2014 αναλυτική Προκήρυξη.

Προσωπική κατάσταση των ενδιαφερόμενων-απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως αυτή περιγράφεται στην υπ΄αριθμό 62169/2014 αναλυτική Προκήρυξη.

Τεχνικές και Επαγγελματικές ικανότητες: Όπως αυτή περιγράφεται στην υπ΄αριθμό 62169/2014 αναλυτική Προκήρυξη.

6.    Ισχύς των Προσφορών. 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές με ποινή αποκλεισμού  έντεκα (11)  μήνες από  την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. 

 7.  Χρόνος, Τρόπος -Τόπος παράδοσης.

 Η παράδοση θα γίνεται  τμηματικά για το πετρέλαιο θέρμανσης  στα κτίρια και στις  εγκαταστάσεις  του Δήμου Χανιών  και των νομικών του προσώπων οπουδήποτε ευρίσκονται, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Χανίων. Η παράδοση θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία έκαστου Φορέα Προμήθειας, εντός 24 ωρών.  Οι παραδόσεις των υγρών καυσίμων κίνησης, ήτοι ο ανεφοδιασμός οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων των Φορέων Προμήθειας θα γίνεται ΑΜΕΣΑ με μέγιστο χρονικό διάστημα αυτό των 24 ωρών, τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των Φορέων Προμήθειας και σε συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα έκαστου Φορέα Προμήθειας και σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Τμήμα 13: ΚΕΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ - Πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, Βενζίνη Αμόλυβδη

Η προμήθεια των καυσίμων κίνησης θα γίνεται τμηματικά από αντλία/ες που θα βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων των Δημοτικών Ενοτήτων Χανίων ή/και Νέας Κυδωνίας ή/και Θερίσου ή/και Ελευθερίου Βενιζέλου.  

Τμήμα 21: Δ.Ε.Υ.Α.Χ. - Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη– Δημοτική Ενότητα Χανίων

Η παράδοση και παραλαβή θα γίνεται τμηματικά,  από αντλία/ες  που θα βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Χανίων.  

8.     Χρονοδιάγραμμα.  

 Η χρονική διάρκεια  της σύμβασης είναι 12 μήνες από την υπογραφή της . Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των Νομικών Προσώπων και του Δήμου. Οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα προμήθειας ξεχωριστά.

9.   Οροί χρηματοδότησης και πληρωμής

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους έκαστου φορέα και η πληρωμή θα γίνει όπως περιγράφεται στην υπ΄αριθμό 62169/2014  αναλυτική Προκήρυξη.

10.   Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού.                                                                              

     α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την έδρα του Δήμου Χανίων όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση:  Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προμηθειών Τηλέφωνα:  28213 41760

β) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση  http://www.chania.gr

 11.   Χρόνος, Τόπος, Γλωσσά  υποβολής των προσφορών.                                                                                                       α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία του Δήμου  την 31-03-2015 και ώρα από 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).                                                                              β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να παραληφθούν έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (δηλαδή έως τις 30/03/2015).                                                                                                                                                                           γ) Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική.

 12.   Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά,  στις 31/03/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται προμηθευτής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών.

 13.  Εγγυήσεις.

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από  τον υποψήφιο προμηθευτή  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5%, επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης του τμήματος /των τμημάτων που  συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό απευθύνεται στο Δήμο Χανίων. Η εγγύηση πρέπει να  έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη  του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, ήτοι δώδεκα μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών (ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).

Ο (ή έκαστος)  προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της αντίστοιχης συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα απευθύνεται προς το Φορέα Προμήθειας με τον οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση

14.  Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 18/02/2015.

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της  Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 18/02/2015.

15. Πληροφορίες.                                                                                                                                                                            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 28213 41760, κ. Σιώμπου Αγλαΐα  Φαξ : 28213 41763 

 

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Προκήρυξη (υπ΄αριθμό 6169/2014)

Μελέτη