Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

25/05/2015, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΕΡΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (DEXIONS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

25.05.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:43

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

 Χανιά, 25 / 05 / 2015

Αριθμ. Πρωτ.:29019

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια ραφιέρων βαρέως τύπου (DEXIONS) για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93), τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 3.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 10-7133.003 για “Προμήθεια επίπλων”

  4. Την υπ' αριθμ. Α-705/2015 Π.Α.Υ., ποσού 3.000,00€

  5. Την υπ’ αριθμ. 301/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

  6. Την υπ’ αριθμ. 404/2015 Απόφαση Οικονομικής Εποτροπής που ψηφίζει πίστωση ποσού 3.000,00€ για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης (ΑΔΑΜ 15REQ002791423)

  7. Την υπ’ αριθμ. 26660/14-05-2015 Εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

  8. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας ραφιέρων βαρέως τύπου (DEXIONS) για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 2.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια αφορά σε 10 στήλες που θα χρησιμοποιηθούν για την αρχειοθέτηση ληξιαρχικών βιβλίων και λοιπών εγγράφων του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Χανίων και συγκεκριμένα:

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Στήλη 1μ μήκος Χ 0,50μ φάρδος Χ 2,50μ ύψος

10

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015, στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για "Προμήθεια ραφιέρων βαρέως τύπου (DEXIONS) για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Χανίων"

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και θα μπαίνει η σφραγίδα του.