Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

29/07/2015, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ

29.07.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 02:07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

 

Χανιά, 29 / 07 / 2015

 Αριθμ. Πρωτ.: 46513

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια υλικών για κατασκευή μεταλλικών καλαθιών

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93), τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 30-6662.021 για “ΠΡΟΜ. ΥΛΙΚ ΚΑΤΑΣ.ΜΕΤΑΛ ΚΑΛΑΘ ΣΤΟΥ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΟΥΣ”

  4. Την υπ’ αριθμ. 482/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

  5. Την υπ' αριθμ. 555/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που ψηφίζει πίστωση 14.999,47€ στον παραπάνω Κ.Α.

  6. Την υπ' αριθμ. Α-905/2015 Π.Α.Υ., ποσού 14.999,47€

  7. Την υπ’ αριθμ. 43310/15-07-2015 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  8. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που επισυνάπτονται

  9. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

  10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας υλικών για κατασκευή μεταλλικών καλαθιών, συνολικού προϋπολογισμού 14.999,47€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια αφορά σε υλικά για κατασκευή 300 μεταλλικών καλαθιών που είναι περισσότερο ανθεκτικά στις καταστροφές και τα οποία θα αντικαταστήσουν τα ξύλινα καλάθια που υπάρχουν στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας και τα οποία καταστρέφονται συχνά από βανδαλισμούς, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και αφορά σε δύο ομάδες;

ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΣΙΔΗΡΑ) με προυπολογισμό 13.530,24€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και

ΟΜΑΔΑΣ 2 (ΧΡΩΜΑΤΑ) με προυπολογισμό  1.469,23€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για τη μία ή και τις δύο ομάδες, αλλά η προσφορά θα πρέπει να αφορά σε όλα τα είδη της ομάδας. Δε θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος των υλικών της ομάδας. Όλα τα παραπάνω υλικά θα συνοδεύονται από εθνικά, ευρωπαϊκά ή άλλα πρότυπα αναγνωρισμένα από την χώρα μας και θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που επισυνάπτονται.

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

 

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Τρίτη 4 Αυγούστου, στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για "Προμήθεια υλικών για κατασκευή μεταλλικών καλαθιών", ΟΜΑΔΑ.................................

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και θα μπαίνει η σφραγίδα του.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ