Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

14/09/2015, Εργασία έκδοσης Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Παιδικών χαρών Δήμου Χανίων

14.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:54

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ.:56877

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες:Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 

Χανιά, 14 / 09 / 2015

Αρ. πρωτ.:56877


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Εργασία έκδοσης Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Παιδικών χαρών Δήμου Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80, τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 3.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 30-6117.011 για “Πιστοποίηση δημοτικών παιδικών χαρών”

  4. Την υπ΄ αριθμ Α-1092/2015 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση ποσού 3.000,00€ σε βάρος του παραπάνω Κ.Α.

  5. Την υπ΄ αριθμ. 652/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 3.000,00€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ 15REQ003036436)

  6. Την υπ’ αριθμ. 53503/01-09-2015 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  7. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  8. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της εργασίας έκδοσης Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 2.952,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εργασία αφορά στον έλεγχο και την πιστοποίηση, από διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ Φορέα πιστοποίησης, 15 (δεκαπέντε) νέων Παιδικών χαρών του Δήμου Χανίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015, στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για "Εργασία έκδοσης Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Παιδικών χαρών Δήμου Χανίων"

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και να μπαίνει η σφραγίδα του.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ