Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

29/12/2015, Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για Προμήθεια ελαστικών οχημάτων του Δήμου Χανίωνου Χανίων

22.12.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 03:12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΑΔΑ 6Σ3ΧΩΗ5-ΣΞΤ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                     Χανιά, 22 / 12 /2015
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                        Α.Π. 79873
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Τηλ. 28213 41760,Fax: 2821093300
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

                                                                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων του Δήμου Χανίων», προϋπολογισμού 35.570,25 € πλέον ΦΠΑ 23% 8.181,16 € σύνολο 43.751,41€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2015 και του 2016 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Οι κατηγορίες των ειδών είναι οι εξής:

Ομάδα Α: Ελαστικά απορριμματοφόρων οχημάτων διαμέτρου R22,5 καθαρής αξίας 8.360,00 € πλέον ΦΠΑ23% 1.922,80 € συνολικού προϋπολογισμού 10.282,80 €

Ομάδα Β: Ελαστικά φορτηγών οχημάτων διαμέτρου R22,5 καθαρής αξίας 11.400,00 € πλέον ΦΠΑ23% 2.622,00 € συνολικού προϋπολογισμού 14.022,00 €

Ομάδα Γ: Ελαστικά εκσκαφέων φορτωτών (χωματουργικών μηχ. τύπου JCB) καθαρής αξίας 8.309,20 € πλέον ΦΠΑ23% 1.911,12€ συνολικού προϋπολογισμού 10.220,32€

Ομάδα Δ: Ελαστικά δικύκλων, καθαρής αξίας 687,05€ πλέον ΦΠΑ23% 158,02€ συνολικού προϋπολογισμού 845,07€

Ομάδα Ε: Ελαστικά λοιπών διαστάσεων και οχημάτων, καθαρής αξίας 6.814,00€ πλέον ΦΠΑ23% 1.567,22€ συνολικού προϋπολογισμού 8.381,22€

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή σε περισσότερες κατηγορίες των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω.

Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε κατηγορίας που συμμετέχουν.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135, στις 28/01/ 2016 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 έως 10.30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφόσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 2821 3 41760, Γραφείο Προμηθειών ή από το website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Αναλυτικά η Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς