Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

17/09/2015, Εκδοση του ετήσιου τόμου "ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ"

17.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την έκδοση του 9ου Ετήσιου Τόμου “ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ” προϋπολογισμού 8.000,00συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. με ανάθεση. Οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητικών αναλυτικά, έχουν ως εξής:

 • Τιμή :ανά τυπογραφικό (16 σέλιδο).

 • Σελίδες: μέχρι 20 τυπογραφικά δεκαεξασέλιδα.

 • Διαστάσεις : σελίδας 17,5 x 25 cm περίπου.

 • Χαρτί εσωτερικό : Βέλβετ 135 γρ .,με δίχρωμη εκτύπωση

 • Εξώφυλλο σκληρό : 400 γρ., τετράχρωμο με πλαστικό

 • Αντίτυπα : 1.500 τεμάχια

 • Ανάτυπα : 50 τεμάχια με έξτρα εξώφυλλο, δίχρωμο για κάθε εργασία συγγραφέα

 • Χρόνος Παράδοσης : 25 Νοεμβρίου 2015 στην κεντρική αποθήκη του Δήμου Χανίων για την προσωρινή παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

 • Την επιμέλεια και τις διορθώσεις του τόμου θα έχει επιμελητής που έχει οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο με Αρ. Απόφασης 341, (κα Σημανδηράκη Ζαχαρένια ) και για την οποία το τυπογραφείο είναι υποχρεωμένο, για όσο διάστημα απαιτηθεί ( το ανώτερο 12-15 ημέρες), να καλύψει τη φυσική της παρουσία στο τυπογραφείο (με έξοδα μετακίνησης και διαμονής εκτός του Δήμου Χανίων).

 • Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους οργανισμούς τα οποία να βεβαιώνουν, την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή, των προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, βασιζόμενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση (ISO).

 • Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου πέραν της καθορισμένης ημερομηνίας η προμηθεύτρια εταιρεία υπόκειται στις κατά το νόμο ρήτρες.

 • Σε περίπτωση που ο εκδοθησόμενος τόμος δε θα ανταποκρίνεται στις τεθείσες προδιαγραφές, τα αντίτυπα δεν θα παραλαμβάνονται από το Δήμο και η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται για την σωστή επανέκδοση του τόμου.

 • Η ανάδοχη εταιρεία έκδοσης πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων η οποία θα τεκμηριώνεται και θα αναφέρεται στην προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων με την ένδειξη προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για “ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΟΜΟΥ ¨ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ”, Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135, τηλέφωνο πληροφοριών 2821 3 41760. Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη  23-09-2015.