Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

21/04/2015, Προμήθεια υλικών για τη βιολογική καταπολέμηση εντόμων

21.04.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:04

 ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

     1.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.  Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν. 2286/95.

    3.  Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. & τις διατάξεις της παρ. 2 Υ.Α. Π1/7446/02.

    4.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006).

    5.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2015 που προβλέπει πίστωση 9.000,00€ στον Κ.Α. 35-6633.003 για την βιολογική καταπολέμηση εντόμων.

    6.  Την υπ΄ αριθμό Α-605/2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.

    7.  Την υπ' αριθμό 199/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της  προμήθειας υλικών για τη βιολογική καταπολέμηση εντόμων.

    8.  Την υπ’ αριθμό 338/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00€ του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 35-6633.003 για την ανωτέρω προμήθεια.

    9.  Την υπ’ αριθμό 20609/2015 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας.

10.  Την υπ’ αριθμό 284/01-09-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

11.  Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας υλικών για τη βιολογική καταπολέμηση εντόμων, συνολικού  προϋπολογισμού 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%   ως έξης :

 

Περιγραφή Είδους

Μον. Μέτρησης

(τεμ)

Τιμή Χωρίς Φ.Π.Α.

Μερικό Σύνολο

(χωρίς Φ.Π.Α)

Anthocoris Memoralis 500 τέλεια έντομα ανα τεμάχιο

35

88,50€

3.097,35€

Φ.Π.Α. 13%

    402,65€

Γενικό Σύνολο

 3.500,00€

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα στο σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή καθ΄ολη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων σε χώρο που θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χανίων.

Η προμήθεια θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, οι οποίες εξαρτώνται από τις εντομολογικές προσβολές.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών.

Η παραπάνω οικονομική προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι 23 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια υλικών για τη βιολογική καταπολέμηση εντόμων».