Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

30/10/2015, Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), περιφερειακών συσκευών, φωτοαντιγραφικών, ανταλλακτικών και δικτυακού εξοπλισμού, για την κατηγορία Β: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ

30.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 15:14

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), περιφερειακών συσκευών, φωτοαντιγραφικών, ανταλλακτικών και δικτυακού εξοπλισμού , για την κατηγορία Β: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% .

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά στις 10 -11 -2015 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00 έως 11:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Οι προσφορές για το διαγωνισμό γίνονται δεκτές αν:

  • κατατεθούν απευθείας στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού την παραπάνω ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

  • έχουν (κατατεθεί)-αποσταλεί με Ταχυδρομείο ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Οι εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής και παραδίδονται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών.

 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού ίσο με το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας εκτός ΦΠΑ για την κατηγορία που συμμετέχει.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων

Επαναπροκήρυκη και τεύχη μελέτης

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς