Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

13/10/2015, Ηχητική κάλυψη της παρέλασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28η Οκτωβριου

13.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:10

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

 2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.

 3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

 4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

 5. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 10.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 15-6117.002 για “Αμοιβές τρίτων για διοργάνωση πολιτ.καλ.εκδηλώσεων"

 6. Την υπ΄ αριθμ Α-1285/2015 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση ποσού 2.200,00€ σε βάρος του παραπάνω Κ.Α.

 7. Την υπ' αριθμό 768/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της παρέλασης της 28η Οκτωβρίου 2015 και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.200,00€ για την κάλυψη των σχετικών δαπανών (ΑΔΑΜ 15REQ003149798)

 8. Την υπ’ αριθμό 63279/08-10-2015 Εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, Τμήμα Πολιτισμού - Αθλητισμού

 9. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

10.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της ηχητικής κάλυψης της παρέλασης για τον εορτασμό της επετείου της 28η Οκτωβρίου, προϋπολογισμού 2.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο Δήμος Χανίων, στα πλαίσια εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, διοργανώνει σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, την παρέλαση της Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015, με διαδρομή από την πλατεία Δικαστηρίων μέχρι την πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Για την ηχητική κάλυψη της παρέλασης απαιτείται η χρήση των παρακάτω μηχανημάτων:

 • 32 κόρνες 80w/50w/70v/100v.

 • 32 στηρίγματα κόρνων ξύλινα σε στύλους

 • 1000m καλώδιο PPL 2 X 1,50m

 • 1 Πίνακας τριφασικός με γείωση για λήψη από την ΔΕΗ

 • 2 Μετασχηματιστής γραμμής 800W/100W

 • 6 Μικρόφωνα

 • 6 Αναρτήσεις μικροφώνων

 • 6 Βάσεις μικροφώνων

 • 6 Καλώδια μικροφωνικά XLRΘ-XLRA

 • 3 (set) ασύρματα μικρόφωνα

 • 1 cd player + rca + adaptor

 • 1 dvd + rca + adaptor

 • 50m καλώδιο PPL 2 X 1,50 mm

 • 1 Rack

 • 1 κονσόλα

 • 2 Equaliser

 • 1 ενισχυτής τελικός

 • 1 ενισχυτής

 • 8 καλώδια ηχείων

 • 8 βάσεις ηχείων

 • 8 ηχεία

 • 2 κόρνες 100V

 • Καλώδια και παρελκόμενα του ηχητικού συστήματος

Ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Τμήμα ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Χανίων στα παρακάτω:

 • Εξασφάλιση της ηλεκτρικής παροχής, σε συνεννόηση με το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού.

 • Παραλαβή κλειδιών από το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και υπογραφή Υ.Δ. για την λήψη της ευθύνης καλής και ασφαλής λειτουργίας αυτής.

 • Συνεννόηση με την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού για το στήσιμο ηχητικής εγκατάστασης.

 • Έλεγχος ηλεκτρολογικών πινάκων, ασφαλειών και διακοπτών.

 • Αναφορά μετά το πέρας της εκδήλωσης στο Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού

 

Λοιπά κόστη (έξοδα κίνησης, ασφαλιστική κάλυψη, χρήση γερανού για τοποθέτηση του ηχητικού συστήματος, φόροι κ.α.), βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015, στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για «Ηχητική κάλυψη παρέλασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28η Οκτωβρίου»

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και να μπαίνει η σφραγίδα του.