Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

08/06/2015, Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας στον Δήμο Χανίων διάρκειας ενός έτους

08.06.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:06

 

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας στον Δήμο Χανίων διάρκειας ενός έτους

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Την διενέργεια διαδικασίας για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας στον Δήμο Χανίων διάρκειας ενός έτους με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η σύμβαση αφορά σε 370 εργαζόμενους του Δήμου Χανίων που εντάσσονται στη γ κατηγορία επικινδυνότητας και 180 εργαζόμενους που εντάσσονται στη β κατηγορία επικινδυνότητας. Οι κατ' έτος ώρες ελάχιστης απασχόλησης που προκύπτουν είναι 256 ώρες (180*0,6=108 ώρες για τη β κατηγορία και 370*0,4=148 ώρες για τη γ κατηγορία. Επισυνάπτεται ενδεικτικός πίνακας ωρών απασχόλησης ανά δημοτικό κτίριο.

 

Η παροχή υπηρεσιών καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

 

α) κατέχουν νόμιμη αδειοδότηση

 

β) μπορούν ν’ ασκήσουν τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για «Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών Γιατρού εργασίας στον Δήμο Χανίων διάρκειας ενός έτους», Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135. Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 15-06-2015. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2821341760.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση