Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

2/11/2015, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ –ΛΕΒΗΤΩΝ -ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

02.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 14:46

Έχοντας υπόψη:

  • Την με αριθμό 11389/Φ.Ε.Κ. 185 Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».

  • Του Ν. 2286/Φ.Ε.Κ. 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

  • Της Π1/3305/03.11.2010 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B).

  • Της Π1/3306/03-11-2010 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/τ΄Β/12-11-2010).

  • Το ΦΕΚ 1075/31-05-2011 με το οποίο γίνεται η σύσταση της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Χανίων

  • Την 838/15-10-2014 απόφαση του Δ.Σ. Χανίων με την οποία γίνεται ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων”

  • Την Πράξη 16/2015 του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, με την οποία αποφασίστηκε η ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ –ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απ΄ευθείας ανάθεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ –ΛΕΒΗΤΩΝ -ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» με την τεχνική έκθεση- συγγραφή υποχρεώσεων-ενδεικτικό προϋπολογισμό που τη συνοδεύουν .

Η συνολική δαπάνη για την παραπάνω εργασία έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 1377,60

με το Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14 το μεσημέρι στο αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων οδός Κριάρη 40 1ος όροφος.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213-41773, καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

 Κονταξάκης Ευτύχης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ