Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

08/04/2015, Ανακοίνωση για Προμήθεια Καρτών SIM – ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ για τις ανάγκες του έργου “προετοιμασία για την τοποθέτηση σταθμών αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων- πράξη με κωδ.ΟΠΣ374519 Υλοποίηση εναλλακτικών τρόπων κυκλοφορίας για τη μείωση εκπομπών αέριων ρύπων”

08.04.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:23

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                               Χανιά 08-04-2015
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                               Αρ. Πρωτ. 19344
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ: 73135
Τηλ.: 2821 3 41760, Fax: 2821341763
www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr

                                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  1. Προμήθεια Καρτών SIM – ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ για τις ανάγκες του έργου “προετοιμασία για την τοποθέτηση σταθμών αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων- πράξη με κωδ.ΟΠΣ374519 Υλοποίηση εναλλακτικών τρόπων κυκλοφορίας για τη μείωση εκπομπών αέριων ρύπων”

                                               Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας Καρτών SIM – ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ για τις ανάγκες του έργου « Προετοιμασία για την τοποθέτηση σταθμών αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων – πράξη με κωδ. ΟΠΣ 374519 Υλοποίηση εναλλακτικών τρόπων κυκλοφορίας για τη μείωση εκπομπών αέριων ρύπων » , συνολικού προϋπολογισμού 816,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές, η περιγραφή των ειδών, οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός επισυνάπτονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων με την ένδειξη προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για «Προμήθεια Καρτών SIM – ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ.», Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 .Η προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 20-4-2015 τηλέφωνο πληροφοριών 2821341760

Αναλυτικά η Ανακοίνωση

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός