Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

22/09/2015, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

22.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:09

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                        Χανιά,    22-09  - 2015
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                         Αρ. Πρωτ.58933
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ: 73135
Τηλ.: 2821 3 41760, Fax: 2821341763
www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές των ειδών (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφόσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ) να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων συνολικού προϋπολογισμού 8.625,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού του Δήμου Χανίων μέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και την υπογραφή σύμβασης.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Εκτός από την Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της 53690/01-09-2015 συνημμένης διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή σε περισσότερες κατηγορίες των προς προμήθεια ειδών .Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε κατηγορίας που συμμετέχουν ενώ δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών της κατηγορίας.

Αναλυτικά η περιγραφή των ειδών, οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός επισυνάπτονται.

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου με την ένδειξη «προς την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων προσφορά για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της προμήθειας Μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων». Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 28-09-2015. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2821341760.

                                                                     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                                                                    ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Ποσότητες

Εντυπο Προσφοράς

Αναλυτική Προκήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές