Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

23/12/2015, Εργασία μεταφοράς αρχείων οικοδομικών αδειών της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων

23.12.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 14:38

                                  Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της εργασίας «μεταφοράς αρχείων οικοδομικών αδειών της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων , προϋπολογισμού 23.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της Υπηρεσίας Δήμησης του Δήμου Χανίων:

 

Τεχνική Έκθεση

Σύμφωνα με την 949/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων αποφασίστηκε η εργασία μεταφοράς αρχείων αδειών από το κτήριο της Νομαρχίας Χανίων πρώην Δ/νση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων στην νέα Δ/νση της υπηρεσίας, στο κτήριο του πρώην Δημαρχείου Σούδας στην οδό 25η Μαρτίου 87 Σούδα Χανιά. Για την μεταφορά των αρχείων απαιτείται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

  • - Συσκευασία όλων των φακέλων που βρίσκονται στο αρχείο της Νομαρχίας με σήμανση των

    κουτιών.

  • - Μεταφορά όγκου περίπου 130 κυβικά χαρτιού , αποσυναρμολόγηση 1000 μέτρων ντέξιον και εκ νέου συναρμολόγηση και επανατοποθέτηση όλων των αρχείων (φάκελοι οικοδομικών αδειών κ.λ.π) στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Η μεταφορά θα γίνει με τον εξής τρόπο:

  • - Θα αδειάσουν οι ντουλάπες και ντέξιον και θα συσκευαστούν σε κούτες, που θα σημανθούν για το είδος των φακέλων που περιέχουν.

  • - Θα μεταφερθούν και θα συναρμολογηθούν οι ντουλάπες και τα ντέξιον στο νέο χώρο, και θα επανατοποθετηθούν οι φάκελοι.

Για την επιτυχή εκτέλεση της εργασίας ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα μεταφορικά μέσα, για την μετακίνηση των αρχείων,τις απαιτούμενες κούτες και κάθε άλλο απαιτούμενο υλικό συσκευασίας και σήμανσης, καθώς και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό το οποίο με τις υποδείξεις και την συνδρομή του προσωπικού της Υπηρεσίας Δόμησης θα προβεί στην συσκευασία, μεταφορά αποσυσκευασία και επανατοποθέτηση των αρχείων και φακέλων της Υπηρεσίας στην νέα τους θέση.

Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί χρόνος 15 εργάσιμες ημέρες για την μεταφορά των αρχείων και 15 ημέρες για την επανατοποθέτηση των αρχείων.

Το κόστος της εργασίας για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωσή της, εκτιμάται στο ποσό των 18.699,19 € συν ΦΠΑ 23% , δηλαδή συνολική δαπάνη εργασιών 23.000,00 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι κατά την κατάθεση της οικονομικής τους προσφοράς τους είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν πίνακα με τον διατιθέμενο εξοπλισμό, το προσωπικό και τα υλικά, περιγραφή του τρόπου μεταφοράς και του απαιτούμενου χρόνου καθώς και αιτιολόγηση του κόστους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για την εργασία μεταφοράς αρχείων οικοδομικών αδειών της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων έως και την Δευτέρα 28/12/2015 και ώρα 12.30 μμ