Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

16/07/2015, Ανακοίνωση για παράταση προθεσμίας στο Διαγωνισμό «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου του Δήμου Χανίων»

16.07.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 03:07

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

Χανιά 16/07/2015

Αριθμ. πρωτ.:43602

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ.Κώδικας:

Τηλέφωνο:

Fax:

e-mail:

Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης

73135

2821341760

2821093300

g-promitheies@chania.gr

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

Ανακοινώνει ότι, με βάση την 570/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ο Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου του Δήμου Χανίω» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 27/07/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30, πήρε παράταση, λόγω της επικείμενης αργίας των τραπεζών που καθιστά δύσκολη την έκδοση εγγυητικών επιστολών από τους ενδιαφερόμενους μειοδότες, και νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται η 06/08/2015, ημέρα Πέμπτη, ώρα 15.30. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της με αριθμ. πρωτ. 33421/10-06-2015 προκήρυξης. Η Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής διατίθεται εκτός από τη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και από την Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή το Δήμο Χανίων (οδός Κυδωνίας, Αρ. 29, Τ.Κ. 73135, Πληροφορίες Γρ. Προμηθειών τηλ. 2821341760) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Προκήρυξη από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής ή από το site του Δήμου Χανίων www.chania.gr

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ