Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

16/07/2015, Ανακοίνωση για προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

16.07.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:02

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

Αριθμ. Πρωτ.: 43519

Χανιά, 16 / 07 / 2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93), τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 20.500,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 20-6634.003 για “Προμήθεια σάκων απορριμμάτων”

  4. Την υπ’ αριθμ. 456/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

  5. Την υπ' αριθμ. 524/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 14.993,70€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ 15REQ002885175)

  6. Την υπ' αριθμ. Α-889/2015 Π.Α.Υ., ποσού 14.993,70€

  7. Την υπ’ αριθμ. 40356/01-07-2015 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

  8. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας σάκων απορριμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 14.993,70€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια αφορά στην προμήθεια 10.600 κιλών σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας και συγκεκριμένα:

 

Περιγραφή Είδους (Τεχνικές Προδιαγραφές)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ

Σάκοι απορριμμάτων (80Χ1,10) από μαλακό ή σκληρό πολυαιθυλένιο χρώματος Μπλε σκούρο ή μαύρου, τουλάχιστον 12 Τεμάχια ανά Kg

10.600

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015, στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για "Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας"

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και θα μπαίνει η σφραγίδα του.