Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

22/06/2015, Ανακοίνωση για Προμήθεια μηχανικού και εργαλειακού εξοπλισμού για δράσεις πυροπροστασίας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

22.06.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 37214

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

 

Χανιά, 22 / 06 / 2015

 

Αριθμ. Πρωτ.: 37214

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια μηχανικού και εργαλειακού εξοπλισμού για δράσεις πυροπροστασίας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93), τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 4.192€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 70-7135.002 για “Προμήθ. μηχανικου-εργαλ. εξοπλ.- πυροπρ.”

  4. Την υπ’ αριθμ. 300/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

  5. Την υπ' αριθμ. 443/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που ψηφίζει πίστωση 4.192€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ 15REQ002813705)

  6. Την υπ' αριθμ. Α-724/2015 Π.Α.Υ., ποσού 4.192,00€

  7. Την υπ’ αριθμ. 31496/03-06-2015 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

  8. Την Τεχνική 'Εκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

  9. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

  10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

 

Τη διενέργεια προμήθειας μηχανικού και εργαλειακού εξοπλισμού για δράσεις πυροπροστασίας, συνολικού προϋπολογισμού 4.192,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια αφορά σε διάφορα μηχανήματα, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας, τα οποία είναι αναγκαία για τις εργασίες πυροπροστασίας που πραγματοποιεί το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων. Αναλυτικά η προμήθεια αφορά στα παρακάτω μηχανήματα:

 

ΟΜΑΔΑ Α

ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Αλυσοπρίονο μικρό

2

 

Προϋπολογισμός ομάδας Α, 670,00€

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β

ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Αλυσοπρίονο μεσαίο

1

 

Προϋπολογισμός ομάδας Β, 199,00€

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Κονταροαλυσοπρίονο (αλησοπρίονο με σταθερά κοντάρια)

3

 

Προϋπολογισμός ομάδας Γ, 1.398,00€

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Θαμνοκοπτικό βενζινοκίνητο

5

 

Προϋπολογισμός ομάδας Δ, 1.925,00€

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες αλλά η προσφορά θα πρέπει να αφορά σε όλα τα τεμάχια της ομάδας.

Τα παραπάνω μηχανήματα θα πρέπει να καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών και να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στην συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου (Δημοτικός Κήπος Χανίων), κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς των μηχανημάτων.

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015, στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για "Προμήθεια μηχανικού και εργαλειακού εξοπλισμού για δράσεις πυροπροστασίας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας", ομάδα ..........

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και θα μπαίνει η σφραγίδα του. 

 

Τεχνική Έκθεση (Τεχνικές προδιαγραφές)