Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

16/06/2015 Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου του Δήμου Χανίων

17.06.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:32

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 16 / 06 / 2015

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

                        Τηλ.:2821 3 41760

 

Χανιά 16 / 06 / 2015

ΑΠ.: 35316


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

GR - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου του Δήμου Χανίων

 

  1. Αναθέτουσα Αρχή : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

  1. Κατηγορία, Περιγραφή & προϋπολογισμός της προμήθειας

Ταξινόμηση κατά CPV: 33141620-2    Ιατρικοί εξοπλισμοί    Medical kits

Αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια – εγκατάσταση – θέση σε λειτουργία – εκπαίδευση και παράδοση προς χρήση του Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού (ιατρικός εξοπλισμός και επίπλωση) που είναι απαραίτητος για την λειτουργία του κέντρου υγείας αστικού τύπου στον Δήμο Χανίων. Ο εξοπλισμός θα είναι απολύτως καινούριος, αμεταχείριστος, απολύτως σύμφωνος με τους σχετικούς κανονισμούς κατασκευής – λειτουργίας της Ελλάδος και της Ευρωπαικής Ενωσης και θα παραδοθεί έτοιμος προς χρήση.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 310.630,00€ πλέον 71.445,00 ΦΠΑ 23%, συνολικού προυπολογισμού δαπάνης 382.075,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από το πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α (ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013) και το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 33421/2015 αναλυτική διακήρυξη και τα παραρτήματά της.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας και η προσφορά πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες . Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

3. Διαδικασία - τρόπος - Κριτήριο κατακύρωσης

Δημόσιος ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με ηλεκτρονικό τρόπο και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού.

4. Προϋποθέσεις συμμετοχής

i Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν το εμπορικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το τρέχον έτος του διαγωνισμού, οι νόμιμοι, ειδικά εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι αυτών, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών (ή κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

ii Προσωπική κατάσταση ενδιαφερομένων – απαιτούμενα αποδεικτικά και Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες: Όπως αυτές περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 33421/2015 αναλυτική διακήρυξη.

 

iii Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται :

 α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και

β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

5. Ισχύς των προσφορών Η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Δήμο, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για( 90) ενενήντα ημέρες.

6. Χρόνος, τρόπος, τόπος παράδοσης

Ο χρόνος πλήρους παράδοσης σε λειτουργία είναι 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης στον τόπο του έργου.

7. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

Η Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής διατίθεται εκτός από τη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και από την Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή το Δήμο Χανίων (οδός Κυδωνίας, Αρ. 29, Τ.Κ. 73135, Πληροφορίες Γρ. Προμηθειών τηλ. 2821341760) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Προκήρυξη από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής ή από το site του Δήμου Χανίων www.chania.gr

8. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, από την ημερομηνία της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/120/Α/29-05-2013) και στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013. Και στο ΠΔ.60/07.

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

16/06/2015

17/07/2015

ΗΜΕΡΑ Παρασκευή

ΩΡΑ 07.30

27/07/2015

ΗΜΕΡΑ Δευτέρα

ΩΡΑ 15.30


Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 ≪Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)≫.στο Π.Δ. 60/07.

 Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί εντός των ορισμένων χρονικών ορίων, η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας δεν υποχρεούται, συνολικά ή μερικά, να χρησιμοποιήσει το ΕΣΗΔΗΣ (Ν. 4281/14 άρθρο 138 παρ.4).

Όσα από τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή προσκομίζονται από αυτόν ή αποστέλλονται έντυπα στον Δήμο Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή

9. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 31/07/2015 και ώρα 12.00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

 

10. Εγγυήσεις συμμετοχής

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 6.212,60€ (το 2%, επί της καθαρής αξίας της προϋπολογιζόμενης δαπάνης). Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, ήτοι επτά μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών (ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).

11. Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 10/06/2015

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 10/06/2015

12. Πληροφορίες

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 28213 41760, Fax: 28210 93300.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

 

1. Προκήρυξη

2. Συγγραφή Υποχρεώσεων

3. Τεχνικές Προδιαγραφές

4. Τεχνική ΄Εκθεση

5. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων

6.Τιμολόγιο Μελέτης

7. Προυπολογισμός Προμήθειας - Εγκατάστασης

8. Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

9. Φύλλο Συμμόρφωσης